Završena prva sjednica Općinskog vijeća Zavidovići – Prijedlozi, rasprave i žestoke kritike

U toku je prva radna sjednica Općinskog vijeća Zavidovići, a u toku je treća tačka dnevnog reda.

Nakon 1. tačke dnevnog reda i vijećničkih pitanja, Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Općine Zavidovići za period 1. 1. – 31. 3. 2021. godine.

U okviru 3. tačke, Nacrt Budžeta općine Zavidovići za 2021. godinu, poslije prezentacije Pomoćnika načelnika za ekonomske poslove poslove i poduzetništvo Džeraldine Miličević, općinski vijećnici su uzeli učešće u diskusiji i iznijeli svoje prijedloge na Budžet.

Predsjednika Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije (SDP) Ferid Kaknjašević je budžet nazvao “hrabrim” obzirom da su projekcije iste nešto veće u odnosu na Budžet za 2021. godinu (12.361.399,00 KM).

Vijećnik Građanske demokratske stranke (GDS) Zahid Avdičević je dao nekoliko sugestija, uključujući i ukidanje naknade za parlamentarne stranke.

Amer Avdičević, vijećnik Stranke demokratske aktivnosti (A-SDA) je iznio niz prijedloga na Nacrt Budžeta, uključujući i povećanje izdataka za volonterski rad, elektronsku dostavu materijala za sjednice Općinskog vijeća čime bi se napravile uštede, kao i izmjene u Transferu za sport čime bi svi sportski klubovi dobili ravnopravni status.

Hakija Osmić iz Stranke demokratske akcije (SDA) je predložio da se nađe model za obavljanje pripravničkog staža u relevantnim institucijama ovisno o struci pripravnika, a ne nužno u općinskim službama, te predložio i povećanja Transfera za penzionere.

Vijećnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) Fehim Tuzlić je postavio pitanje zašto su predviđeni prihodi od poreza (PDV-a) manji za 800 hiljada konvertibilnih maraka, te da li su planirana nova radna mjesta obzirom da su predviđeni izdaci za plate uposlenike veće za 200 hiljada u odnosu na prethodnu godinu.

Šemsudin Skejić (SDP) je kazao kako smatra da su projekcije Budžeta nerealne, te da se plaši da određene stavke neće biti realizovane. Također je prokomentarisao nedovoljno planiranih sredstva za saniranje klizišta i nedovoljna sredstva za rad mjesnih zajednica što su prije njega također istakli i drugi vijećnici.

Haris Hodžić (SDP) je prokomentarisao da Nacrt Budžeta nije ni razvojni niti socijalni, kao ni realan i da se nerealnom projekcijom pokušava nadomjestiti plan prihoda prodajom nekretnina Općine Zavidovići (1 milion i 415 hiljada predviđenih sredstava od prodaje). On je kritikovao to što je Transfer za nezaposlene porodilje smanjen s 20 hiljada na 10 hiljada, Transfer za subvencioniranje troškove prijevoza učenika sa 115 hiljada na 50 hiljada, a Transfer za razvoj prirode 180 hiljada na 100 hiljada, te to što Transfer za pomoć liječenja djece nisu planirana veća sredstva. Također je tražio povećavanje sredstava i za udruženje Mala sirena.

Rasim Mujkić (SDA) je također tražio povećanje sredstava za rad mjesnih zajednica i zatražio minimalno 100 hiljada za ovaj Transfer.

Armin Imamović iz Nezavisne bosanskohercegovačke liste (NBL) je predložio ukidanje vijećničkih paušala (tokom četiri godine trajanja mandata izdvoji se preko pola miliona), ukidanje Transfera za parlamentarne grupe, povećanje planiranih sredstava za NK Krivaja i programa za zapošljavanje demobilisanih boraca i druge prijedloge.

Poslije replika vijećnika Ferida Kaknjaševića i Zahida Avdičevića, općinski vijećnik Fehim Tuzlić je svoju repliku iskoristio i da predloži smanjenje plate Općinskog načelnika.

Vijećnik Haris Hodžić, koji se kao i Armin Imamović odrekao vijećničkog paušala, kazao je kako će podržati smanjenje paušala za općinske vijećnike ako se smanji i plata Općinskog načelnika na dvije prosječne plate u Zeničko-dobojskom kantonu.

Refik Ćatić (NBL) je svoje vrijeme za govornicom iskoristi da pohvali pripremljenost općinskih vijećnika, ali i da skrene pažnju da se suzdrže od populističkih prijedloga.

Zahid Avdičević i Šemsudin Skejić su kroz svoje replike skrenuli pažnju na to da bez obzira da li općinski vijećnici primali ili ne primali paušale, oni imaju odgovornost da u četiri godine mandata daju svoj doprinos radu Općinskog vijeća.

Poslije pauze od 15 minuta Vijećnik Saveza za bolju budućnost (SBB) Šemso Fehrić je od tehničkih službi tražio izvještaj o realizaciji određenih budžetskih stavki u 2020. godini kako bi se lakše planirala njihova realizacija u tekućoj godini.

Hamdo Džinić (SDP) je također zatražio povećanje sredstava mjesnim zajednicama i sportskim klubovima.

Haris Mujanović (NBL) je pozdravio povećanje projekcija Budžeta i sugestirao uključivanje malih privrednika i obrtnika u javnu raspravu o Budžetu.

Igor Šimšić (SDP) je kazao da očekuje smanjenje sredstava od međunarodnih organizacija, te tražio odgovor na osnovu čega su postavljenje visoke projekcije. Također je pitao da li se mijenja namjena Transfera poticaja za samozapošljavanje obzirom da je iznos ostao isti, ali da u naslovu Transfera sada stoji subvencija umjesto poticaja. On je na kraju pitao li je Nacrt Budžet usklađen s nalazima i preporukama revizorskih izvještaja.

Asim Sinanović iz Stranke penzionera/umirovljenika (SP/U) je kritikovao stav određenih vijećnika i zatražio veći nivo empatije prema potrebama penzionera i činjenicu da je prema Nacrtu Budžeta transfer za ovu populaciju smanjen sa 90 hiljada na 50 hiljada.

Ramiz Latifović (SBB) je zatražio povećavanje sredstava za održavanje cesta i njihovo zimsko održavanje, kao i sredstava za ŽRK Krivaja.

Predsjedavajuća Erna Merdić Smailhodžić (SDA) je napomenula da je Transfer za nezaposlene porodilje smanjen za pola (s 20 hiljada na 10 hiljada) i zatražila da u odnosu na broj aplikacija u odnosu na prošle godine taj Transfer treba biti povećan. Također je zatražila pojašnjenje zašto je Transfer za mlade smanjen sa 10 hiljada na 5 hiljada konvertibilnih maraka.

Predsjedavajuća Općinskog vijeća je potom zaključila raspravu, te naglasila da će u periodu od 20 dana biti održana javna rasprava o Nacrtu Budžeta za 2021. godinu, a za usvajanje ovog zaključaka je glasalo 27 vijećnika, dok je dvoje vijećnika bilo suzdržano, a čime je iscrpljena 3. tačka dnevnog reda.

U okviru 4. tačke Nacrt odluke o izvršenju Budžeta Općine Zavidovići za 2021. godinu usvojen je zaključak odluke o upućivanju na javnu raspravu osvojen s 24 glasova “ZA” i pet suzdržanih.

U 5. tački dnevnog reda a koja se tiče Prijedloga Odluke o odobravanju kreditnog zaduženja JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići i davanje garancije/mjenice Općine za kreditno zaduženje kod Razvojne banke FBiH, je odlučeno da se raspravlja po skraćenom postupku, a što je kritikovao vijećnik SDP-a Igor Šimšić.

Potom su općinski vijećnici glasali da li da se predmetna tačka raspravlja po skraćenom postupku, a za što je glasalo 18 vijećnika, sedam je bilo protiv, a četvero suzdržanih.

Nakon izlaganja pomoćnika načelnika Džeraldine Miličević, vijećnicima se obratio Amer Halilović, direktor JKP “Radnik” gdje je predstavio potrebe za zaduženjem ovog preduzeća.

Prvi za diskusiju po ovoj tački se javio Haris Hodžić (SDP) koji je naveo da ovo preduzeće nije potpunilo ispunilo ranije obećanje o proširenju odvoza otpada. On je postavio pitanje šta će se desiti u ljetnom periodu kada se sav otpad bude dovozio na presovanje u postrojenja koja se nalaze u blizini centra grada, te također pitao zašto nije došlo do izgradnje sortirnice uprkos povećanju cijene za komunalne usluge.

Fehim Tuzlić (SBiH) je pitao da li će doći do eventualno novih poskupljenja komunalnih usluga, dok je Amer Avdičević (A-SDA) zatražio pojašnjenje zašto se ovaj projekat ne može realizovati bez kreditnog zaduženja.

Igor Šimšić (SDP) je također naveo da je sporna činjenica da bi se takvo postrojenje koje bi se gradilo kreditnim zaduženjima bilo realizovano u užoj gradskoj zoni.

Armin Imamović (NBL) i Ferid Kaknjašević (SDP) su podržali izgradnju postrojenja, ali Kaknjašević je naglasio da treba pronaći rješenje za veću pokrivenost kada je riječ o odvozu otpada i ekološki efikasnije odlaganje i reciklažu istog.

Refik Ćatić (NBL) je pozvao vijećnike da podrže zaduženje, a da će vrijeme pokazati rezultate, te poručio direktoru JKP “Radniku” da preduzeće ima resurse da realizuje slične projekte i bez podrške Općinskog vijeća, dok je Šemso Fehrić (SBB) okarakterisao ovo rješenje kao privremeno i zatražio od Općinskog vijeća da daju podršku inicijativi.

Maja Bajramović (SDP) je poslije petominutne pauze dala svoju podršku i povjerenje direktoru JKP “Radnik”.

Potom se glasalo o prijedlogu vijećnika Ferida Kaknjaševića kojom bi se zadužio Općinski načelnik da u periodu od šest mjeseci, odnosno, godinu dana napravi plan odvoza smeća iz prigradskih i seoskih naselja i saniranja divljih deponija, odvoza građevinskog otpada i sličnim aktivnostima, a za što je glasalo 26 vijećnika, dva su bila protiv, a jedan suzdržan.

Prijedloga Odluke o odobravanju kreditnog zaduženja JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići i davanje garancije/mjenice Općine za kreditno zaduženje kod Razvojne banke FBiH su podržala 24 vijećnika, a protiv je bilo pet.

Izvještaj Komisije i Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na rang-listu najboljih kandidata za poziciju predsjednika i članova u Nadzornom odboru JKP “Radnik” d.o.o. Zavidovići je podržan jednoglasno, a zatim se prešlo i na ostale tačke dnevnog reda koje se uglavnom tiču odluke o davanju na korištenje poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Zavidovići koje su podržali svi vijećnici, osim po tački 24. gdje je bilo 25 suzdržanih, te dva protiv i dva neizjašnjena.

Po tom se glasalo o dopunskim tačkama koje su na dnevni red stavljena na početku sjednice na prijedlog vijećnika Hakije Osmića, a koje se tiču imenovanja komisija. I ove tačke su donijele rasprave općinskih vijećnika, a usvojene su tijesnom većine (16 glasova).

Sjednica je okončana u 23:18.