Sindikat traži hitno vraćanje 98 radnika JP ŠPD ZDK na radna mjesta

ŠPDPBIH, Sindikalni odbor JP „ŠPD-ZDK“d.o.o. Zavidovići danas je izdao saopćenje za javnost kojim zahtjeva vraćanje 98 radnika na njihova radna mjesta.

U saopštenju se navodi:

Na hitan zahtjev Sindikata SSŠPDP BIH – Javnog preduzeća „Šumskoprivrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići održan je zajednički sastanak predstavnika Uprave i Sindikata Društva. Sindikat zahtjeva prijem 98 radnika čiji je radni odnos prestao sa 25.12.2022. godine. Radi se o proizvodnim radnicima, deficitarnoj radnoj snazi (sjekači, traktoristi, šumarski tehničari, kočijaši i sl.) koja je neophodna za procese proizvodnje.

Ne radi se o novim radnicima, već dugogodišnjim radnicima Poslodavca angažovanim po ugovoru o radu na određeno vrijeme. Većina tih radnika kod Poslodavca je angažovana više od pet godina, sa povremenim zakonskim prekidima.

Shodno ranijem dogovoru Uprave i Sindikata, radnici su trebali biti vraćeni na rad početkom januara 2023. godine u skladu sa Uredbom o zapošljavanju u javnom sektoru u ZDK. Uprava je obustavila postupak pripreme za zapošljavanje radnika početkom 2023. godine po donošenju Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-30-19140/22 od 26.12.2022. godine kojim je naloženo obustavljanje novog zapošljavanja u svim ustanovama, organima, javnim preduzećima pod kontrolom Zeničko-dobojskog kantona u periodu privremenog finansiranja, odnosno do usvajanja budžeta za 2023. godinu.

Sindikat se obratio Vladi ZDK i Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK aktom kojim je upoznao Vladu i Ministarstvo o problematici sa akcentom da JP „ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići nije budžetski korisnik da posluje po tržišnim uslovima i da sve prihode koje preduzeće ostvaruje od realizacije proizvodnje i prodaje drvnih sortimenata. Na osnovu tako ostvarenih prihoda ovo preduzeće učestvuje u prilivu značajnih sredstava u budžet Kantona i shodno tome je tražio da se iznađe mogućnost izuzeća ŠPD-a od Zaključka Vlade ZDK, prvenstveno jer se u konkretnom slučaju ne radi o zapošljavanju novih radnika, te je ukazano da se realizacija ovog Zaključka negativno odražava na poslovanje cjelokupnog preduzeća.

Posljedica provođenja Zaključka Vlade je neizvjesnost daljeg rada 98 radnika i njihovih porodica koji postaju socijalni slučaj. Ovi radnici evidentirani su na Službi za zapošljavanje ZDK i za njih je u narednim mjesecima potrebno izdvojiti sredstva za naknade za nezaposlenost direktno iz budžeta ZDK, umjesto da svojim radom obezbijede sredstva za svoje i izdržavanje porodica kao i budžet ZDK.

Također, Sindikat izražava zabrinutost da će u narednom periodu doći do ugrožavanja socijalno-ekonomskog statusa ostalih 738 radnika ŠPD-a iz razloga što preduzeće nema kompletnu proizvodnju, te shodno Zaključku nije u mogućnosti angažovati ni kooperante za sječu i izvoz drvnih sortimenata, kao ni postupak provođenja javnih nabavki proizvoda i usluga za nesmetan rad preduzeća.

Ovim zaključkom direktno su pogođeni i drvoprerađivači jer zbog nemogućnosti organizovanja planirane proizvodnje u ŠPD-u neće biti moguće snabdijevanje drvoprerađivačkog sektora, te jedne od najvećih kompanija na području ZDK,“ Natron-Hayat“ d.o.o. Maglaj. 

Saopštenje potpisuje Sindikalni odbor JP „ŠPD-ZDK“d.o.o. Zavidovići, te glavni povjerenik Mufid Delić i predsjednica SSŠPDP BiH Lejla Ćatić.