Sutra 19. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići

Za sutra, utorak 14. novembra 2023. godine, a s početkom u 16 sati, zakazana je 19. sjednica Gradskog vijeće Zavidovići.

Za dnevni red sjednice su zakazane sljedeće tačke:

 1. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga i načina plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići sa Prijedlogom Cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići
 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Grada Zavidovići za 2023. godinu
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zavidovići za 2023. godinu
 5. Nacrt Budžeta Grada Zavidovići za 2024. godinu
 6. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zavidovići za 2024. godinu
 7. Nacrt Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2024. godinu
 8. Prijedlog Statuta Grada Zavidovići sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi
 9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava sa pozicije kapitalnih izdataka “Nabavka objekata vodovoda i kanalizacije – opći fond”, “Kapitalni izdaci – rekonstrukcija cesta i mostova – podrška kapitalnim projektima koji se finansiraju iz drugih izvora” i “Kapitalni izdaci za rekonstrukciju i investicijsko održavanje – iz općeg fonda” iz Budžeta Grada Zavidovići za 2023. godinu
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena (Sustainable Energy and Action Plan – SECAP) Grada Zavidovići za period do 2030. godine i Akcioni plan za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena (Sustainable Energy and Action Plan -SECAP) Grada Zavidovići za period do 2030. godine
 11. Prijedlog Odluke o visini naknade za korištenje stubova javne rasvjete za postavljanje kablova

Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća kao i materijale za predstojeću je moguće preuzeti ovdje.