Sutra 38. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Za sutra je zakazana 38. sjednica Općinskog vijeća Maglaj, a s početkom u 9 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Na dnevnom redu su sljedeće tačke:

Verifikacija zapisnika sa 37. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održane dana 29.04.2024. godine
1. Program razvoja zaštite i spašavanja općine Maglaj 2024-2028.
2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Maglaj
3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru Komunalno javnog društva d.o.o. Maglaj na Odluku o izmjeni Pijačnog reda Gradske pijace u Maglaju broj: 01-586-2/24 od 15.03.2024. godine
4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Komunalnom javnom društvu d.o.o Maglaj za postavljanje fotonaponske elektrane za vlastite potrebe na nekretninama u vlasništvu Općine Maglaj
5. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina (Kalabić (Omer) Muhamed, k.o. Moševac)
6. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina (Delić (Ibro) Ramiz, k.o. Maglaj)
7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo podružnici Elektrodistribucija Zenica za izvođenje radova na polaganju trase podzemnog 10 (20) kV kabla kao i PEHD cijevi za optiku preko dijela nekretnina upisanih kao javno dobro
8. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj-Sjeverni dio“ po zahtjevu Društva za građevinarstvo MVS – Gradnja d.o.o. Maglaj
9. Nacrt Odluke o djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Liješnica“ po zahtjevu Bradarić Izudina
10. Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj – Južni dio“ po inicijativi Općine Maglaj
11. Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Novi Šeher“ po zahtjevu Živković Ive
12. Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Stari Grad“, po inicijativi Općine Maglaj
13. Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj – Sjeverni dio“, po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Maglaj
14. a) Izvještaj o radu Javne ustanove „Dom zdravlja“ Maglaj sa finansijskim pokazateljima utroška sredstava iz Budžeta Općine Maglaj
b) Program rada Javne ustanove „Dom zdravlja“ Maglaj za 2024. godinu
15. a) Izvještaj o radu Javne ustanove „Narodna apoteka“ Maglaj sa finansijskim pokazateljima utroška sredstava iz Budžeta Općine Maglaj
b) Program rada Javne ustanove „Narodna apoteka“ Maglaj za 2024. godinu
16. a) Izvještaj o radu Javne ustanove „Narodna biblioteka“ Maglaj sa finansijskim pokazateljima utroška sredstava iz Budžeta Općine Maglaj
b) Program rada Javne ustanove „Narodna biblioteka“ Maglaj za 2024. godinu
17. a) Izvještaj o radu Javne ustanove Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj sa finansijskim pokazateljima utroška sredstava iz Budžeta Općine Maglaj
b) Program rada Javne ustanove Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj za 2024. godinu
18. a) Izvještaj o radu Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Maglaj sa finansijskim pokazateljima utroška sredstava iz Budžeta Općine Maglaj
b) Program rada Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Maglaj za 2024. godinu
19. Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastvu u općini Maglaj za 2023. godinu
20. Informacija o radu mjesnih zajednica
21. Informacija o stanju i kretanju nezaposlenosti i zapošljavanja na području općine Maglaj za 2023. godinu
Vijećnička pitanja i inicijative.

Materijale za 38. sjednicu je moguće pronaći na internet stranici Općine Maglaj.