U četvrtak 13. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići

U četvrtak 27. aprila bit će održana 13. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići. Sjednica će biti održana u Velikoj sali zgrade Grada Zavidovići, a s početkom u 11 sati.

Na dnevnom redu su slijedeće tačke:

 1. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.
 2. Izbor zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Zavidovići.
 3. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zavidovići za period 01.01. – 31.12.2022. godine – IV kvartal sa Izvještajem o utrošku tekuće budžetske rezerve.
 4. Izvještaj Gradonačelnika o radu gradskih službi za upravu i drugih službi za 2022. godinu.
 5. Nacrt Odluke o usvajanju lzmjena i dopuna Regulacionog plana „LUKE” Zavidovići.
 6. Nacrt Odluke o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „LUKE” Zavidovići.
 7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Desna obala rijeke Bosne” Zavidovići.
 8. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice (k.č. 1292/2 k.o. Zavidovići).
 9. Izvještaj Skupštine JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići o radu i finansijskom poslovanju JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići za 2022. godinu.
 10. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju lokalne razvojne agencije RAZ d.o.o. Zavidovići i Nadzornog odbora RAZ d.o.o. Zavidovići za 2022. godinu.
 11. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Kulturno-sportski centar” Zavidovići sa izvještajem o radu Upravnog odbora za 2022. godinu
 12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Centar za socijalni rad” Zavidovići sa izvještajem o radu Upravnog odbora za 2022. godinu.
 13. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Dom zdravlja” Zavidovići sa izvještajem o radu Upravnog odbora za 2022. godinu.
 14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Gradski dječiji vrtić” Zavidovići sa lzvještajem o radu Upravnog odbora za 2022. godinu.
 15. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Javna biblioteka” Zavidovići sa izvještajem o radu Upravnog odbora za 2022. godinu.
 16. Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta Grada Zavidovići za 2022. godinu.
 17. Izvještaj o radu inspekcija Grada Zavidovići za 2022. godinu.
 18. Prijedlog Odluke o imenovanju dva člana Gradske izborne komisije Zavidovići sa Izvještajem o radu Komisije za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje dva člana Gradske izborne komisije Zavidovići.
 19. Prijedlog Rješenja o imenovanju Karahasanović Nijaza za gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Zavidovići.

Zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća kao i materijale za predstojeću je moguće preuzeti ovdje.