U petak 10. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići, na dnevnom redu Nacrt Budžeta za 2022. godinu

U petak, 29. oktobra s početkom u 14 sati, bit će održana 10. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići.

Sjednica će biti održana u Konferencijskoj sali JU „Centar za kulturu“ Zavidovići, a na dnevnom redu je 14 tačaka, uključujući i Nacrt Budžeta za 2022. godinu.

Dnevni red sjednice čine slijedeće tačke:

 1. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.
 2. Nacrt Budžeta općine Zavidovići za 2022. godinu.
 3. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta općine Zavidovići za 2022. godinu.
 4. Nacrt Odluke o davanju u zakup prostorija u vlasništvu Općine Zavidovići.
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići.
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići.
 7. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići.
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići.
 9. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima javne prodaje nekretnine označene sa k.č. 1075/2 k.o. Zavidovići, vlasništvo Općine Zavidovići.
 10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kolskog puta „Rujnica (Trn) Ilići – Šabin potok” na lokalitetu Mjesne zajednice „Rujnica”.
 11. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu Općine Zavidovići Udruženju građana Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ Zavidovići.
 12. Prijedlog Odluke o dodjeli mandata sljedećem kvalifikovanom kandidatu za člana Savjeta Mjesne zajednice „Vozuća“.
 13. Prijedlog Odluke o dodjeli mandata sljedećem kvalifikovanom kandidatu za člana Savjeta Mjesne zajednice „Dolina Alići“.
 14. Inicijativa UG „Jedinstveno udruženje demobilisanih boraca ’92.-’95. Zavidovići za donošenje Odluke o dopuni odluke o određivanju značajnih datuma i događaja iz Odbrambenooslobodilačkog rata u Općini Zavidovići.