U ponedjeljak 17. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići

U ponedjeljak 25. septembra s početkom u 14 sati u Velikoj sali zgrade gradskog organa u Zavidovićima će biti održana 17. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići.

Ovo će biti prva radna sjednica poslije dvomjesečne pauze, a na dnevnom redu su sljedeće tačke:

 1. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.
  Izjašnjenje Gradskog vijeća po inicijativama vijećnika:
  a) Inicijativa vijećnika Šemsudina Skejića za korištenje mogućnosti koje daje Član 22. Zakona o prostornom uređenju i građenju Ze-do kantona u smislu poduzimanja aktivnosti za izradu planskih dokumenata i njihovo provođenje.
  b) Inicijativa Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije BiH Zavidovići za donošenje Odluke o hitnoj izradi Programa uređenja građevinskog zemljišta.
  c) Inicijativa Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije BiH Zavidovići za donošenje odluke o finansiranju infrastrukturnih projekata Udruženja HERC „Park prijateljstva Bajvati” – Zavidovići.
  d) Inicijativa samostalnog vijećnika Šemse Fehrića za izradu dvije nove parkovske klupe i rekonstrukciju postojećih parkovskih klupa pored trotoara u ulici „Alije Izetbegovića”, na potezu od prodavnice obuće „Planika” pa do zgrade „Parnjača”.
 2. Razmatranje Zahtjeva bivših radnika PD „Krivaja-Mobel” d.o.o. Zavidovići – u stečaju o aktuelnoj problematici bivših radnika PD „Krivaja-Mobel” d.o.o. Zavidovići -u stečaju”.
 3. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zavidovići za period 01.01. – 30.06.2023. godine – II kvartal, sa Izvještajem o utrošku tekuće budžetske rezerve.
 4. Nacrt Odluke o pečatu Grada Zavidovići.
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga i načina plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići sa Prijedlogom Cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići, sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi.
 6. Prijedlog Odluke o dopuni Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići.
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor na upražnjenu poziciju predsjednika i članova u Upravnom odboru Javne ustanove „Gradski dječiji vrtić” Zavidovići.
 8. Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina za period od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine.
 9. Izvještaj o realizaciji zaključaka Gradskog vijeća Zavidovići za period 01.01. – 30.06.2023. godine.
 10. Razmatranje lnicijative Jedinstvenog udruženja demobilisanih boraca ’92. – ’95. Zavidovići za donošenje Odluke o kriterijima, uslovima, načinu i postupku ostvarivanja prava na sufinansiranje troškova prijevoza učenika srednjih škola koji koriste javni prevoz.

Gradonačelnik je također podnio prijedlog za dopunu reda sa dvije tačke:

 • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru,
 • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području Grada Zavidovići.

Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća kao i materijale za predstojeću je moguće preuzeti ovdje.