U srijedu 21. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići

U srijedu 31. januara bit će upriličena 21. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići, a s početkom u 13 sati u Velikoj sali zgrade Grada Zavidovići.

Na prvoj ovogodišnjoj sjednici gradski vijećnici će imati priliku da raspravljaju o 20 tačaka dnevnog reda, a na dnevnom redu su:

 1. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.
  Izjašnjenje Gradskog vijeća po Inicijativama vijećnika:
  a) Inicijativa vijećnika Skejić Samira za izmjenu Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovića
  b) Inicijativa vijećnika Imamović Armina koja se odnosi na „Umanjuje se konto 613975 Izdaci za naknade vijećnika za 209 652 KM, a što iznosi visinu vijećničkih jednogodišnjih paušala, a sredstva se prebacuju na jedinstveni novootvoreni račun “Račun će biti namjenski otvoren za pokrivanje tribina i uređivanje gradskog Stadiona FK „Krivaja”
  c) Inicijativa vijećnika Imamović Armina koja se odnosi na „Ukida se transfer 614 323 finansiranje Parlamentarnih grupa od 69600 KM, a novac prebaciti na jedinstveni novootvoreni račun, a koji će se upotrijebiti za održavanje, osvjetljivanje i uređivanje cvijećem mosta „Duga”
  d) Inicijativa vijećnika Imamović Armina za podnošenje imovinskih kartica svih aktualnih vijećnika u Gradskom vijeću Zavidovića, a koje će se odnositi na imovinsko stanje prije izbora u Gradsko vijeće kao i imovinsko stanje nakon preuzimanja dužnosti do danas
  e) Inicijativa vijećnika Skejić Samira za zaštitu i jačanje istraživačkog interesa za kulturno-historijsko blago Zavidovića
  f) Inicijativa samostalnog vijećnika Admira Fojnice za izgradnju spomenika ubijenoj djeci Zavidovića tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu u periodu 1992 -1995. godine
  g) Inicijativa vijećnika Polić Ajdina za uspostavljanje nove industrijske zone Kučice
  h) Inicijativa vijećnika Polić Ajdina za uspostavljanje nove poslovne zone Potklečka polja – Rasadnik
  i) Inicijativa vijećnika Kaknjašević Ferida za izradu interaktivne mape kojom se omogućuje praćenje prodaje nekretnina u vlasništvu grada, praćenje izdavanja i kretanja dozvola za građenje
  j) Inicijativa vijećnika Skejić Samira za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća radi formulisanja obaveze poštivanja zakonskih rokova pri isplati naknada vijećnicima
  k) Inicijativa vijećnika Buljubašić Demira za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zavidovića za period 2016. – 2036.
  i) Inicijativa vijećnika Skejić Semsudina za donošenje Odluke za promjenu procedure Rasprava po vijećničkim inicijativama i načinu na koji se iste dostavljaju
  m) Inicijativa vijećnika Harisa Hodžića za donošenje odluke o davanju naziva mostu preko rijeke Bosna kod ušća u „Most radioamatera BiH”
  n) Inicijativa vijećnika Admira Mujkića za dodjelu naziva ulice ili dijela ulice Šefiku Skejiću
  o) Inicijativa vijećnika Avdičević Zahida koja se odnosi na davanje korištenja i upravljanja MZ Kovači parcele označene sa k.č. 1459 i k.č. 1460 koje su u vlasništvu Grada Zavidovića sa dijelom 1/1 katastarske Općine Činovići
  p) Inicijativa Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za donošenje Odluke i u konačnici realizacije izgradnje javne rasvjete u naseljenom mjestu Stošnica MZ Vozuća (sve do realizacije)
  q) Inicijativa Vijećnika Demira Buljubašića za uređenje ili izgradnju puta koji bi povezao naseljeno mjesto Kučice i 9-ti kilometar

 2. Informacija o stanju imovine Grada Zavidovića
 3. Nacrt Odluke o osnovama i načinu finansiranja parlamentarnih grupa u Gradskom vijeću Zavidovića
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zavidovića za 2024. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o plaćama, dodacima na plaću i naknadama plaće zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovića
 6. Prijedlog Odluke o finansiranju redovnog rada mjesnih zajednica u 2024. godini
 7. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica Grada Zavidovića
 8. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove „Gradski dječiji vrtić” Zavidovića, sa izvještajem o provedenoj javnoj raspravi
 9. Prijedlog Odluke o pečatu Grada Zavidovića sa Izvještajem o javnoj raspravi
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana privremenog zauzimanja javnih površina za 2024. godinu
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju osnivanja Razvojne agencije Zavidovića
 12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na rang-listu najboljih kandidata za pozicije predsjednika i članova u Upravnom odboru Javne ustanove „Gradski dječiji vrtić” Zavidovića
 13. Izvještaj o stanju opremljenosti Profesionalne vatrogasne jedinice Grada Zavidovića za 2023. godinu.
 14. Izvještaj o prikupljanju NUS-a, MES-a i deminiranoj teritoriji na području Grada Zavidovića u toku 2023. godine.
 15. Razmatranje Inicijative Udruženja boraca ARBiH oboljelih od PTSP-a „Veterani” Zavidovića za besplatne lijekove – Zavod za zdravstveno ZDK na osnovu člana 2., 4., i 13. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica
 16. Razmatranje Inicijative Udruženja boraca ARBiH oboljelih od PTSP-a „Veterani” Zavidovića za priznavanje navedenog kao “Udruženja od posebnog društvenog značaja u lokalnoj zajednici Grada Zavidovića”
 17. Razmatranje Inicijative Udruženja građana „Jedinstveno udruženje demobilisanih boraca ’92-’95 Zavidovića za donošenje Odluke o utvrđivanju i proglašenju nevladinih organizacija (NVO), udruženja i fondacija od posebnog interesa i društvenog značaja za Grad Zavidovića, broj: 13/2023-SU-9 od 13.02.2023. godine
 18. Razmatranje Inicijative Udruženja građana „Jedinstveno udruženje demobilisanih boraca ’92-’95 Zavidovića, za donošenje odluke o dodjeli (davanju) poslovne prostorije u vlasništvu Grada Zavidovića na korištenje bez naknade na period od 5 godina, kancelarija – sala broj 6 u zgradi boračkih udruženja zvanoj „Spomen-kuća” u ulici „Mehmed-paše Sokolovića” br. 10. broj: 312/2022 od 01.08.2022. godine
 19. Razmatranje inicijative Mjesne zajednice “Branioci grada” kojom se predlaže preimonovanje naziva ulice “Gornje selo” u naziv ulice “Sulejmana Ćosića -Bese”, ime bivšeg pripadnika Amije BiH i nosioca priznanja Zlatni ljiljan
 20. Razmatranje Inicijative Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Grada Zavidovića za donošenje izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju naziva ulica, trgova, mostova i drugih građevina.

Zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća kao i materijale za predstojeću je moguće preuzeti ovdje.