U srijedu 22. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići

U srijedu 28. februara 2024. godine bit će održana 22. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići, a s početkom u 13 sati u zgradi Grada Zavidovići.

Na dnevnom redu je 16 tačaka kako slijedi:

 1. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori
  Izjašnjenje Gradskog vijeća po Inicijativama vijećnika:
  a) Inicijativa samostalnog vijećnika Fehrić Šemse za pokretanje procedure za izradu Protokola o predstavljanju Grada Zavidovići prilikom obilježavanja značajnih datuma Grada Zavidovići, prilikom zvaničnog proslavljanja državnih praznika na području Grada Zavidovići, te prilikom posjeta državnih, federalnih i kantonalnih organa zakonodavne i izvršne vlasti Gradu Zavidovići
  b) Inicijativa vijećnika Osmić Hakije za farbanje gradskih stubova, gradske javne rasvjete u urbanom dijelu Grada Zavidovići
  c) Inicijativa vijećnika Mirsada Bečića za izmjenu Odluke o zauzimanju javnih površina na području Grada Zavidovići koje se koriste kao ljetne bašte
  d) Inicijativa vijećnika Hasiba Huskića da se na prvoj narednoj sjednici na dnevni red uvrsti tačka „Deklaracija o osudi nasilja u Gazi”
  e) Inicijativa vijećnika Harisa Hodžića za donošenje Odluke o izradi idejnog projekta za izgradnju šetališta u ulici „Alije lzetbegovića”
  f) Inicijativa Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije BiH u Gradskom vijeću Zavidovići za donošenje Odluke o pristupanju izrade Projekta i u konačnici izgradnje javne rasvjete u naseljenom mjestu Šljivići MZ „Vozuća”
 2. Program rada Gradonačelnika i organa uprave Grada Zavidovići za 2024. godinu
 3. Izvještaj o realizaciji Programa rada Gradskog vijeća Zavidovići za period 01.01. – 31.12.2023. godine
 4. Izvještaj o realizaciji zaključaka Gradskog vijeća Zavidovići za period 01.01. – 31.12.2023. godine
 5. Izvještaj o radu Komisija Gradskog vijeća Zavidovići za period 01.01. – 30.12.2023. godine
 6. Izvještaj o upravnom rješavanju u upravnom postupku u službama za upravu i drugim službama Grada Zavidovići za 2023. godinu
 7. Nacrt Odluke o izradi Adresnog registra Grada Zavidovići i označavanju naseljenih mjesta, ulica i trgova nazivima, te numerisanju objekata brojevima
 8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana Grada Zavidovići
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m² korisne stambene površine na području Grada Zavidovići za 2024. godinu
 10. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa nepokretnosti u općoj upotrebi nekretnine označene sa k.č. 602/1 zv. „Alići” prilazni put pov. 254 m², upisana u P.L. 86 k.o. Alići
 11. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa nepokretnosti u općoj upotrebi javnog puta k.č. 4424/2 k.o. Gostović
 12. Prijedlog Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva
 13. Informacija o utrošku sredstava po osnovu naknade od koncesija u 2023. godini
 14. Plan i program održavanja i zaštite i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih cesta i gradskih ulica Grada Zavidovići za 2024. godinu
 15. Informacija o sektoru klađenja i igara na sreću
 16. Inicijativa Udruženja građana „Jedinstveno udruženje demobilisanih boraca ’92.-’95. Zavidovići, za dodjelu kancelarije na korištenje bez naknade, kancelarija broj 19 površine 14m², u zgradi Stare općine ulica dr. Pinkasa Bandta, na period od 5 godina Jedinstvenom udruženju demobilisanih boraca ’92.-’95. Zavidovići, koji broji 1445 članova D.B. skraćenog naziva JUDB ZAVIDOVIĆI, broj: 558/2024-S-UO-8 od 05.02.2024. godine.

Zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća kao i materijale za predstojeću je moguće preuzeti ovdje.