Održana 12. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići

Jučer je u Velikoj sali zgrade Grada Zavidovići održana 12. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići, a koja je počela u 10:30 sati.

Dnevni red koji je prvobitno imao 21 tačku je od strane Gradonačelnika dopunjen sa još četiri tačke (tačka 6, te tačke od 9-11), dok prijedlog uvrštanje jedne tačke nije usvojen od strane gradskih vijećnika.

Na 1. tački dnevnog reda, vijećnik Hakija Bošnjaković (SDA), je uputio inicijativu za hitnu sanaciju puta Sinanovići-Lijevča-Bajvati-Mahoje.

Hamdo Džinić (SDP) je podnio inicijativu za postavljanje saobraćajne signalizacije u ulici 8. mart. On je također zatražio pojašanje od Gradonačelnika i službi zašto se neposredno pred održavanje sjednice dnevni red dopunjava sa dodatnim tačkama.

Ferid Kaknjašević (SDP) je uputio inicijativu za sanaciju, uređenje i asfaltiranje parkinga u ulici Gazi Husrev-bega. On je također zatražio dostavljanje spiska pravnih i fizičkih lica koji imaju pravo na eksploataciju šljunka iz rijeka na prostoru Zavidovići (na što je kasnije Gradonačelnik dao odgovor da trenutno niko nema takvu saglasnost, odnosno, da izdavanje takve dozvole nije u nadležnosti Grada.). Vijećnik je zatražio i spisak prodatih nekretnina koje su bile u vlasništvu Grada Zavidovići.

Rasim Mujkić (SDA) je također podnio inicijativu za sanaciju nekoliko parkinga u urbanom dijelu grada i to u ulicama Samačka, parkinga između dvije banke i ulici Zlatnih ljiljana, te je također uputio pitanje o fazi izrade kružnog toka na Krivaji.

Ajdin Polić (A-SDA) je naglasio da će podnijeti nekoliko inicijativa u pisanoj formi, dok je Haris Hodžić (SDP) podnio četiri vijećnička pitanja, između ostalog, tražio je od nadležne službe odgovor na pitanju o mogućnosti korekcije režima rada gradske rasvjete.

Amer Avdičević (SDA) je podnio inicijativu za sanaciju mosta na rijeci Krivaji, ističući potrebu novog asfaltiranja te sanacije ograde i rasvjetnih stubova na mostu. On je također zatražio odgovor na pitanje o broju projekata u kojima je Grad Zavidovići uzeo učešće u 2022. godini.

Armin Imamović (NBL) je zatražio odgovor o stranačkoj pripadnosti članova upravnih odbora javnih preduzeća.

Igor Šimšić (SDP) je želio da mu se dostave informacije o aktivnostima poduzetim na formiranjem Turističke zajednice.

Zahid Avdičević (GDS) je zatražio dostavu broja kancelarija u zgradi Stare Općine, a koje su u vlasništvu Grada Zavidovići, te trenutnim korisnicima i uslovima korištenja. Također, zatražio je da gradske službe upute policijskoj upravi dopis o intenzivnijem praćenju parkiranja vozila na mjesta predviđena za osobe s invaliditetom.

Demir Buljubašić (A-SDA) je uputio inicijativu za izgradnju mosta na prostoru naseljenog mjesta Skakavac, MZ Gostović. Također, zatražio je odgovor o fazi uspostave gradskog hora, a na osnovu ranije prihvaćene inicijative.

Admir Fojnica (NiP) je uputio inicijativu za raspisivanje javnih konkursa za učenike osnovnih škola za literarne radove, a u povodu važnih državnih datuma.

Nakon toga su se vijećnici izjašnjavali po vijećničkim inicijativama.

Inicijativa vijećnika Samira Skejića za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama člana 4. stav (5) i (6), člana 11., člana 12. stav (1) tačka i), člana 14. stav(2) i člana 18. Odluke o pravima demobiliziranih boraca Grada Zavidovići i članova njihovih porodica, broj. 01-11-1580/22-AP-16 od 31.10.2022. godine („Službeni glasnik Grada Zavidovići”, broj : 6/22) nije usvojena.

Potom je usvojena Inicijativa Kluba vijećnika Stranke demokratske akcije za donošenje Izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju naziva ulica, trgova, mostova i drugih građevina.

Inicijativa vijećnika Samira Skejića da se razmotri izdvajanje jednog dijela novca iz gradskog budžeta radi zamjene stolarije na terenskim ambulantama nije dobila potrebnu većinu.

Nije usvojena ni Inicijativa vijećnika Samira Skejića da se dio sredstava iz budžeta Grada planira za program čišćenja riječnih korita.

Poslije dugih i isrcpljujućih rasprava usvojen je Nacrt Statuta Grada Zavidovići na tački 2, te Izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva Zavidovići za 2022. godinu na tački 3.

Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog/Gradskog vijeća Zavidovići za period 01.01.- 31.12.2022. godine je usvojen sa 23 glasa na 4. tački, dok je na 5. tački sa 27 glasova usvojen Izvještaj o radu Komisija Gradskog vijeća Zavidovići za period 01.01. – 30.12.2022. godine.

Prijedlog Odluke o osnovima i načinu isplate naknada i drugih primanja vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Zavidovići je usvojen tokom 6. tačke dnevnog reda sjednice sa 26 glasova.

Na 7. tački dnevnog reda bio je Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m² korisne stambene površine na području Grada Zavidovići za 2023. godinu, koji je usvojen sa 24 glasa.

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti SRK „Parabellum” Zavidovići za izgradnju otvorenog civilnog strelišta na parcelama k.6. 84 i k.6. 85 k.o. Mećevići je bio predmet tačke 8, a isti je jednoglasno usvojen.

Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja – licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zavidovići je na narednoj 9. tački dnevnog reda usvojen sa 21 glasom.

Na 10. tački je bio Prijedlog Odluke o usvajanju Plana parcelacije za lokalitet – Gaj – označen sa k.č. 1260, k.č. 1259-1, k.č.1259/2, k.č.1258/3, k.č.1258/4, k.č.1262/1, k.č.1257, k.č.1261 i k.č.1254/2, k.o Zavidovići je usvojen sa 22 glasa.

Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zavidovići za period 2016-2036. godine je jednoglasno usvojen na 11. tački.

Za Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana – Lijeva obala rijeke Bosne – Zavidovići glasao je 21 vijećnik, što je bilo dovoljno da ova 12. tačka dnevnog reda bude osvojena.

Prijedlog Odluke o finansiranju redovnog rada mjesnih zajednica u 2023. godini je dobio jednoglasnu podršku vijećnika i usvojen je tokom 13. tačke.

Na tački 14 je bio Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova Gradske izborne komisije Zavidovići za 2023. godinu, a isti je usvojen sa 25 glasova.

Tačke 15-18 koje se tiču pružanja komunalnih usluga usvojene su jednoglasno, a to su Prijedlog Odluke o kalkulativnim parametrima, Prijedlog Odluke o normativima rada i utroška materijalnih sredstava, Prijedlog Odluke o standardima komunalnih usluga na teritoriji Grada Zavidovići, te Prijedlog Odluke o minimalnim uslovima tehničke opremljenosti i stručnoj osposobljenosti davaoca komunalnih usluga.

Na 19. tački dnevnog reda bio je Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava sa „Transfera za razvoj poljoprivrede” planiranog u Budžetu Grada Zavidovići za 2023. godinu i Program utroška sredstava sa „Transfera za razvoj poljoprivrede” planiranog u Budžetu Grada Zavidovići za 2023. godinu, a ovaj prijedlog je usvojen sa 20 glasova.

Infomacija o realizaciji Općinskog plana upravljanja otpadom 2017. – 2022. godine Grada Zavidovići za 2022. godinu je usvojena na 20. tački jednoglasno od strane 25 vijećnika prisutnih tokom glasanja.

Plan i program održavanja i zaštite i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih cesta i gradskih ulica Grada Zavidovići za 2023. godinu je usvojen sa 24 glasa na 21. tački.

Izvještaj o realizaciji Akcionog plana implementacije Strategije integriranog razvoja Općine Zavidovići za period 2017. – 2026. za 2022. godinu nije dobio potrebnu većinu na 22. tački, a 14 vijećnika je bilo za, dok je 11 glasalo protiv.

Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići za period 2022. – 2026. godine za 2022. godinu je bio tema 23. tačke dnevnog reda, a isti je također odbijen. Za ovaj izvještaj je glasalo 13 vijećnika, 10 je bilo protiv, a dva suzdržana.

Informacija o planiranju upisa učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Grada Zavidovići za školsku 2023/2024. godinu je bila predmet 24. tačke i vijeće je primilo k znanju istu informaciju.

Na posljednjoj 25. tački sjednice bilo je Razmatranje inicijative Udruženja građana DHD za besplatno korištenje dijela magacinskog prostora koji se nalazi na lokalitetu Ekonomija – Batvice u Zavidovićima, vlasništvo Grada Zavidovići , te je zaključak za usvajanje inicijative usvojen sa 15 glasova za, dok je osam vijećnika bilo uzdržano.

Sjednica je zakjučena u 18:10 sati.