U toku konkurs za državne službenike u Gradu Zavidovići

Agencija za državnu službu FBiH objavila je prošle sedmice Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Zavidovići.

Predmetni konkurs se odnosi na dva izvršioca na poziciji višeg stručnog saradnika za pitanje boračko-invalidske zaštite u Službi za upravu društvenih djelatnosti, pitanje boraca i opću upravu, edan na neodređeno vrijeme, a drugi na određeno vrijeme do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva.

Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to:

  • VSS – VII stepen ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova – diploma visokog obrazovanja pravne i upravne struke,
  • najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
  • poznavanje rada na računaru.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, a cijeli tekst konkursa je dostupan na stranici Agencije.