U utorak 10. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići

U utorak 31. januara bit će održana 10. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići s početkom u 13 sati.

Sjednica će biti održana u velikoj sati zgrade Gradskih organa u Zavidovićima, a na dnevnom redu bi trebalo biti 14 tačaka.

Dnevni red čine sljedeće tačke:

 1. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.
 2. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjedavajućeg Gradskog vijeća Zavidovići.
 3. Prijedlog Rješenja o razrješanju zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Zavidovići.
 4. Nacrt Odluke o standardima, kriterijima, postupku izbora i konačnog imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim organima Grada Zavidovići.
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m² korisne stambene površine na području Grada Zavidovići za 2023. godinu.
 6. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa socijalno-neprofitnog stanovanja za zgradu zvana „Samačka” i Nacrt Programa socijalno-neprofitnog stanovanja za zgradu zvana „Samačka”, sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi.
 7. Prijedlog Odluke o proglašenju Dana sjećanja na ubijenu djecu u ratu 1992-1995. godine na području Grada Zavidovići, sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi.
 8. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana privremenog zauzimanja javnih površina za 2023. godinu
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na dogradnji javne rasvjete na lokalitetu Mjesne zajednice „Krivaja” naseljeno mjesto „Bare-Keseri”.
 10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju distributivne mreže – druge faze sistema vodosnabdijevanja MZ „Rujnica” za naseljena mjesta Luke, Kaziće, Jolde, Husići i Tursići priključenjem na gradski vodovod definisan prvom fazom sistema vodosnabdijevanja.
 11. Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana Gradske izborne komisije Zavidovići i Prijedlog javnog oglasa za imenovanje dva člana Gradske izborne komisije Zavidovići.
 12. Prijedlog Odluke o visini naknada vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Zavidovići.
 13. Prijedlog Odluke o visini naknada za rad članova Gradske izborne komisije Zavidovići za 2023. godinu.
 14. Informacija o provedenim aktivnostima na realizaciji Odluke o davanju saglasnosti Gradonačelniku za pristupanje postupku kupovine parne lokomotive.