U utorak 9. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići

U utorak 17. januara bit će održana 9. radna sjednica Gradskog vijeća Zavidovići. Početak sjednice je zakazan za 13 sati u Velikoj sali zgrade gradskog organa u Zavidovićima.

Na dnevnom redu sjednice su slijedeće tačke:

 1. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.
  Inicijative vijećnika:
  a) Inicijativa samostalnog vijećnika Admira Mujkića za subvencioniranje troškova smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama.
  b) Inicijativa vijećnika Šemsudina Skejića za uklanjanje divljih deponija na području Grada Zavidovići.
  c) Inicijativa vijećnika Šemsudina Skejića za realizaciju inicijative za poboljšanje uže gradske jezgre.
  d) Inicijativa vijećnika Harisa Hodžića za donošenje odluke o produženju postojećih autobuskih linija na relaciji Zavidovići – Ribnica za dodatnih 7 kilometara.
  e) Inicijativa samostalnog vijećnika Šemse Fehrića za donošenje Odluke o izdvajanju mjesne zajednice Stavci i Brijeg iz Mjesne zajednice „Kovači” i donošenju Odluke o formiranju nove mjesne zajednice Stavci – Brijeg.
  f) Inicijativa samostalnog vijećnika Šemse Ferhrića za organizovanje pijačnog dana u Vozućoj, jednom sedmično, bilo kojeg dana u sedmici osim subotom kada je pijačni dan u Gradu Zavidovići.
 2. Zahtjev za preispitivanje Zaključka o odbijanju Nacrta Odluke o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići sa Nacrtom Cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići.
 3. Akcioni plan realizacije Strategije integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2017-2026. za 2023. godinu sa trogodišnjim planskim periodom 2023-2025. godine.
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići.
 5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Parlić Nedimu, označena sa k.č. 1276/51 k.o. Zavidovići vlasništvo Grada Zavidovići radi oblikovanja građevinske čestice.
 6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Mujić Muhamedu, označena sa k.č. 1254/8 i k.č. 1257/2 k.o. Zavidovići vlasništvo Grada Zavidovići radi oblikovanja građevinske čestice.
 7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Plana parcelacije za lokalitet „Gaj” označen sa k.č. 1259/1 i 1254/7 i dijelovi k.č.: 1260, 1259/2, 1258/3, 1258/4, 1262/1, 1258/7, 1258/5, 1259/3, 1254/3, 1263/1, 1263/4, 1257/1, 1261 i 1254/2 sve u k.o. Zavidovići.
 8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Plana parcelacije za lokalitet „Vozuća” označen sa k.č. 217/1 i k.č. 217/11 k.o. Vozuća.
 9. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana parcelacije za k.č. 1573/1 i k.č. 1481/1 k.o. Zavidovići.
 10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava vlasništva i posjeda na Mjesnu zajednicu „Brezik”.
 11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava vlasništva i posjeda na Mjesnu zajednicu „Gostović”.
 12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava vlasništva i posjeda k.č. 71 k.o. Hajderovići, na Mjesnu zajednicu „Pašin Konak”.
 13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava vlasništva i posjeda k.č. 81 k.o. Vozuća, na Mjesnu zajednicu „Vozuća”.
 14. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu Grada Zavidovići Udruženju ljubitelja i autora pisane riječi „Duga” Zavidovići.
 15. Izvještaj o stanju opremljenosti Profesionalne vatrogasne jedinice Grada Zavidovići za 2022. godinu.

Zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća kao i materijale za predstojeću je moguće preuzeti ovdje.