Usvojen izvještaj Antikorupcionog tima Vlade FBiH

Federalna vlada usvojila je u četvrtak izvještaj o radu Antikorupcionog tima Vlade Federacije BiH za 2022. godinu.

Kako je navedeno u izvještaju, Antikorupcioni tim je u prošloj godini učestvovao u aktivnostima na provedbi Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH. Tako su u okviru tri interresorne radne grupe izvršene analize i predloženi modeli za uspostavu i smještaj Posebnih odjela za borbu protiv korupcije pri Vrhovnom sudu FBiH i Federalnom tužilaštvu.

S tim ciljem je Vlada Federacije usvojila potrebne zaključke i planirala finansijska sredstva, a što je usvajanjem Budžeta FBiH za 2023. godinu podržao i Federalni parlament. Iz Tima su naveli da slijedi provođenje posebnog Akcionog plana koji je Vlada FBiH usvojila s ciljem implementacije pomenutog zakona. Naglasili su i potrebu usvajanja važnih sistemskih zakona za uspostavljanje djelotvornog sistema borbe protiv korupcije u FBiH i njene prevencije. To su zakoni o zaštiti prijavitelja korupcije, te o sprečavanju sukoba interesa, koje je Vlada FBiH uputila u parlamentarnu proceduru prošle godine. Fokus rada ovog tima u 2022. godini, kako je navedeno, bio je usmjeren na obavljanje svih zadataka u borbi protiv korupcije sadržanih u Akcionom planu za borbu protiv korupcije.

Antikorupcioni tim Vlade FBiH u izvještajnom periodu učestvovao je u aktivnostima koje se odnose na saradnju sa državnom Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK). Pored toga, ovaj tim sarađivao je u ovoj oblasti sa međunarodnim i drugim bh. institucijama, te nevladinim organizacijama.

Tim radi i na stvaranju pretpostavki za izradu nove federalne strategije za borbu protiv korupcije, za što je potrebno da se što prije usvoji strategija na nivou BiH. Naime, izradi ove strategije na nivou FBiH nije se moglo pristupiti, jer je Zakonom o APIK-u propisano da postupanje entiteta, kantona i Brčko Distrikta u ovom segmentu mora biti u skladu s općim principima utvrđenim u državnoj strategiji. Stoga premosnicu za nastavak sistemske borbe protiv korupcije u FBiH predstavlja Akcioni plan za period od 2021. do donošenja nove strategije.

U skladu sa zaključkom Vlade, Antikorupcioni tim uputit će inicijativu Vijeću ministara BiH da državna strategija za borbu protiv korupcije bude usvojena što prije, a kako bi Vlada FBiH mogla donijeti i federalnu strategiju.

Također, kao jedna od osnovnih aktivnosti koju je provodio Antikorupcioni tim je i uspostava antikoruptivne mreže i fokusnih tačaka u federalnim institucijama. Ovaj Vladin tim posebno značajnim napominje Planove integriteta sa kojima se uspostavljaju mehanizmi za efikasno i efektivno funkcioniranje federalnih ministarstava, uprava, agencija i tijela. Njihovo kapacitiranje u ovom segmentu, kako je obrazloženo, provodi se kroz jačanje odgovornosti, pojednostavljenje procedura i povećanje transparentnosti. To su i aktivnosti na povećanju otpora radnog mjesta u odnosu na koruptivne pojave, zatim kontroliranju diskrecionih ovlaštenja, poštivanju etičkih vrijednosti, eliminiranju neefikasne prakse i neprimjenjive regulative, te uvođenju efikasnog nadzora i kontrole rada i ponašanja službenika.

U protekloj godini u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu osigurane su adekvatne prostorije za rad Antikorupcionog tima, koje će uz podršku OSCE-a i INL-a uskoro biti opremljene i potrebnom informatičkom opremom, telekomunikacijskim uređajima, te mrežnim i drugim software alatima za unapređenje rada u oblasti prevencije korupcije. Izvještaj Antikorupcionog tima bit će objavljen na internet stranici Vlade.