Vanredno hidrološko stanje u ZDK

Agencija za vodno područje rijeke Save izdala je obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja.

Prognoza se odnosi na period od 30. maja do 2. juna, odnosno, od jučerašnjeg dana pa do petka, a gdje se prognozira porast vodostaja uslijed novih padavina na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Bosne.

Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Bosne u FBiH.

Bujične poplave moguće su na slivovima rijeka Krivaja, Spreča, Usora, Tinja te Una i Sana u FBiH, a obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u Zeničkodobojskom, Tuzlanskom te Unsko-sanskom kantonu.

Stanje vodostaja je moguće pratiti iz sata u sat na internet stranici Agencije.