Zakazana 24. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

U utorak, 28. februara, bit će održana 24. redovna sjednicu Općinskog vijeća Maglaj, a s početkom u 8 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Na dnevnom redu sjednice bi se trebalo odlučivati o sljedećim tačkama:

Verifikacija Zapisnika sa 23. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj, održane 31.1.2023. godine.
1. Prijedlog Odluke o naknadama za vatrogastvo.
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Maglaj za 2023. godinu.
3. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Urbanističkog plana Kosova po zahtjevu Mešić (Hasan) Elvira.
4. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Urbanističkog plana Kosova po zahtjevu Husić (Fikret) Eldina.
5. Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana Kosova po zahtjevu Smajić Samila i Smajić Muradifa iz Kosove.
6. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi za k.č. br. 2811/4 k.o. Maglaj – predmet Bašić (Ibrahim) Esad.
7. Izvještaj o radu općinskog organa uprave Općine Maglaj – Općinski načelnik za 2022. godinu.
8. Program rada općinskog organa uprave Općine Maglaj – Općinski načelnik za 2023. godinu.
9. Plan i program rada „Komunalno javno društvo“ d.o.o. Maglaj za period 01.01. – 31.12.2023. godine.
10. Plan i program rada i razvoja J.P. „Veterinarska stanica“ Maglaj d.o.o. za 2023. godinu.
11. Plan i program održavanja, sanacije, rekonstrukcije i uređenja lokalnih i nerazvrstanih cesta i gradskih ulica sa finansijskim pokazateljima na području općine Maglaj za 2023. godinu.
12. Plan i program održavanja javne higijene i zimskog održavanja gradskih javnih površina sa finansijskim pokazateljima za 2023. godinu.
13. Plan i program održavanja javnog zelenila na gradskom području sa finansijskim pokazateljima za 2023. godinu.
14. Akcioni plan za implementaciju Platforme za mir 2022.-2023. godine.
15. Saglasnost za namjenu neopremljenog prostora potkrovlja JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ u Maglaju radi realizacije projekta „Izgradnje Resursnog centra za mlade u Maglaju“.
16. Informacija o upravnom rješavanju i provedenim upravnim postupcima Jedinstvenog organa uprave za 2022. godinu.
17. Informacija o statusu Općinskog pravobranioca.
Vijećnička pitanja i inicijative.

Materijale za 24. sjednicu je moguće pronaći na internet stranici Općine Maglaj.