Zakazana 30. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

U četvrtak. 7. septembra bit će održana 30. sjednica Općinskog vijeća Maglaj, a s početkom u 16 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Predloženi dnevni red sadrži 16 tačaka, te vijećnička pitanja i inicijative.

1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesionog prostora za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa lerzolita na ležištu „Klanci“ KO Strupina, općina Maglaj,
2. Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“,
3. Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Novi Šeher“, po zahtjevu Pervan Zorana,
4. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Omerdino Polje“, po zahtjevu Bećirović Sulje,
5. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Novi Šeher“, po zahtjevu Budimir Marinka,
6. Prijedlog Odluke o prihvatanju poklona nekretnine-zemljišta (po ponudi Omersoftić Aziza),
7. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Šahman (Hasib) Sadiku iz Maglaja, radi oblikovanja građevinske parcele,
8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija Zenica za izvođenje radova na polaganju podzemnog 0,4 kV kabla preko dijela nekretnine upisane kao javno dobro
9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za konačno imenovanje direktora Komunalnog javnog društva d.o.o. Maglaj,
10. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja za potpisivanje Prijave za registraciju u postupku promjene lica ovlaštenog za zastupanje Komunalnog javnog društva d.o.o. Maglaj, kod nadležnog registarskog suda,
11. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja općine Maglaj za 2023. godinu
12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju/organiziranju općinskih službi za upravu Općine Maglaj, Davanje saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Maglaj,
13. Periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-30.06.2023. godine, Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-30.06.2023. godine,
14. Informacija o stanju obrta, malog i srednjeg poduzetništva na općini Maglaj,
15. Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede na području općine Maglaj,
16. Informacija o toku postupka imenovanju jednog člana Općinske izborne komisije Maglaj.