Zakazana javna rasprava po Nacrtu Budžeta Grada Zavidovići za 2024. godinu

Gradsko vijeće Zavidovići na 19. sjednici održanoj dana 14. novembra razmatralo je Nacrt Budžeta Grada Zavidovići za 2024. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zavidovići za 2024. godinu.

Tom prilikom, Gradsko vijeće Zavidovići je usvojilo obje tačke dnevnog reda, te donijelo zaključake kojim se navedeni akti upućuje u javnu raspravu.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu Budžeta Grada Zavidovići za 2024. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zavidovići za 2024. godinu, u roku od 20 dana (od 15. novembra do 5. decembra 2023. godine).

Javna rasprava održat će se 29.11.2023. godine (srijeda) u Velikoj sali gradskih organa Zavidovići, a s početkom u 13 sati.

Nakon provedene javne rasprave Služba za upravu finansija, budžet i trezor, dužna je na osnovu pismenih primjedbi, mišljenja i sugestija, sačiniti Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, te isti dostaviti Gradonačelniku i Gradskom vijeću.

Služba za upravu finansija, budžet i trezor će prilikom utvrđivanja Prijedloga Budžeta Grada Zavidovići za 2024. godinu i Prijedloga Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zavidovići za 2024. godinu, voditi računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iz javne rasprave i u obrazloženju akta navesti razloge zašto ne prihvata određene prijedloge, mišljenja i sugestije date u toku javne rasprave po Nacrtu.

Oba nacrta su dostupna za preuzimanje u nastavku:
Nacrt Budžeta Grada Zavidovići za 2024. godinu
– Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Grada Zavidovići za 2024. godinu