Završena 14. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići

Danas je održana 14. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići. Sjednica je održana u Velikoj sali zgrade Grada Zavidovići s početkom u 14 sati, a dnevnom redu je bilo 17 tačaka.

Na 1. tački dnevnog reda su po običaju bila Vijećnika pitanja, inicijative i odgovori, a nakon podnesenih inciijativa i odgovora glasalo se o ranije podnesenim vijećničkim inicijativama.

Usvojena je Inicijativa vijećnika Emira Mujića za rješavanje problema na igralištu koje se nalazi u ulici „Mehmeda Spahe”, iza zgrade gdje su bili smješteni radio Zavidovići, kao i Inicijativa za rješavanje problema sa klizištem na lokalnom putu Krivaja – Laz – Pašin Konak koju je podnio isti vijećnik. Obe inicijative su dobile po 26 glasova.

Inicijativa vijećnika Demira Buljubašića za izgradnju mosta u naseljenom mjestu Skakavac na području MZ „Gostović” je usvojena sa 23 glasa, dok je sa 17 glasova za i 10 suzdržanih usvojena i Inicijativa vijećnika Amera Avdičevića za donošenje odluke o sanaciji mosta na rijeci Krivaja (most od ulice „dr. Pinkasa Bandta” preko rijeke Krivaja do ulice „Gazija”).

Inicijativa vijećnika Ajdina Polića za ažuriranje Strategije integriranog razvoja Općine Zavidovići 2017-2026. je povučena od strane predlagača, dok je sa 24 glasa za i tri suzdržana usvojena Inicijativa vijećnika Ajdina Polića da se u Budžetu Grada Zavidovići i Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK za 2024. godinu, planira izgradnja trotoara odnosno postavljanje cijevi i nasipa u već postojećem kanalu duž regionalne ceste R-466, na relaciji od mosta ispod MZ „Gostović” pa do raskrsnice za Borovnicu kod OS „Gostović” u dužini 1400m.

U nastavku je usvojena Inicijativa vijećnika Rasima Mujkića za uređenje sljedećih parkinga u gradu: parking između Stare općine i Samačke zgrade, parking u Redžepovom, parking između dvije banke i parking u ulici „Zlatnih ljiljana”, kao i Inicijativa vijećnika Ferida Kaknjaševića za sanaciju, uređenje i asfaltiranje parkirališta u ulici „Gazi Husrev-bega” b.b. ispred postojećih garaža.

Inicijativa vijećnika Hamde Džinića za postavljanje saobraćajne signalizacije u ulici „8. mart” je podvučena od strane predlagača, a potom je jednoglasno usvojena Inicijativa Kluba vijećnika Stranke demokratske akcije za hitnu sanaciju puta Sinanovići – Lijevča – Bajvati – Mahoje.

Inicijativa vijećnika Ajdina Polića za saniranje Spomen-obilježja u naseljenom mjestu Sinanovići je povučena s dnevnog reda, a nakon čega nije usvojena Inicijativa istog vijećnika po kojoj se izvještaji o radu mjesnih zajednica razmatraju posebno za svaku mjesnu zajednicu.

Inicijativa vijećnika Admira Fojnice za raspisivanje Javnog konkursa za učenike osnovnih i srednjih škola u obilježavanju značajnih datuma za državu i lokalnu zajednicu u pisanju literalnih radova je povučena na doradu na zahtjev predlagača, a nakon prethodnog negativnog mišljenja Gradonačelnika.

Na kraju je sa 15 glasova usvojena Inicijativa vijećnika Admira Fojnice za dopunu člana 24. stav (3) Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići.

Na 2. tački dnevnog reda, a nakon duže rasprave, Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zavidovići za period 01.01.-31.03.2023. godine – I kvartal sa Izvještajem o utrošku tekuće budžetske rezerve nije usvojen. Za je glasalo 13 vijećnika, 12 je bilo protiv, a tri vijećnika su bila suzdržana.

Informacija o stanju u oblasti izrade planskih dokumenata i to: urbanistički plan, regulacioni plan, kao i planiranim aktivnostima po ovim dokumentima u periodu 2023-2024. godine činila je 3. tačku dnevnog reda. Informacija je primljena k znanju, nakon prethodnog usvajanja zaključka.

Izvještaj o radu inspekcija Grada Zavidovići za 2022. godinu je bio na tački 4, a isti je usvojen sa 18 glasova za, jedan je vijećnik bio protiv, a dva su bila uzdržana.

Na 5. tački dnevnog reda je bio Nacrt Odluke o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga i načina plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići. Poslije višesatne rasprave u kojoj je učešće uzelo više vijećnika, nacrt je usvojen sa zaključcima o upućivanju na javnu raspravu. Za usvajanje je glasalo 15 vijećnika, 11 je bilo protiv, a jedan vijećnik je bio suzdržan prilikom glasanja.

Nakon jednosatne pauze, na 6. tački je sa 18 glasova usvojen Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava sa transfera subvencije privredi i zapošljavanje za 2023. godinu i Program utroška sredstava sa transfera za subvencije privredi i za zapošljavanje za 2023. godinu.

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za Program utroška sredstava sa transfera „Kapitalni transfer za sanaciju fasada zgrada kolektivnog stanovanja u saradnji sa kućnim savjetima stanara” iz Budžeta Grada Zavidovići za 2023. godinu i Program utroška sredstava sa transfera „Kapitalni transfer za sanaciju fasada zgrada kolektivnog stanovanja u saradnji sa kućnim savjetima stanara” za 2023. godinu je usvojen jednoglasno od strane 18 vijećnika prisutnih tokom glasanja na tački 7.

S istim brojem glasova je usvojen i Prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim tačkama Općine Zavidovići na 8. tački.

Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina označenih sa k.č. 1254/7, k.č. 1258/7, k.o. 1262/3, upisane u P.L. 232 k.o. Zavidovići vlasništvo Grada Zavidovići neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice, Privrednom društvu „Enigma – invest” d.o.o. Zavidovići je usvojen sa 21 glasom na 9. tački, a na 10. tački današnje sjednice i sa 22 glasa je usvojen Prijedlog Odluke o neposrednoj zamjeni nekretnina između Grada Zavidovići i Viković Milarema.

Do kraja su usvojene i preostale tačke dnevnog reda, uglavnom jednoglasno uz činjenicu da značajan broj vijećnika nije bio prisutan prilikom glasanja.

Prijedlog Odluke o osnivanju poslovne zone „Majdanska polja” na području Grada Zavidovići, te Prijedlog Odluke o osnivanju poslovne zone „Vozuća” na području Grada Zavidovići je usvojen na 11. tački, odnosno, 12. tački današnje sjednice.

Za 17 glasova za i pet uzdržanih je usvojen Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o radnom vremenu i rasporedu radnog vremena u jedinstvenom općinskom organu uprave i posebnih službi na 13. tački, a jednoglasno je sa 23 glasa na narednoj 14. tački usvojen Prijedlog odluke o imenovanju punomoćnika Skupštine Razvojne agencije Zavidovići d.o.o. Zavidovići.

Na tački 15 je usvojen Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Komisije za organizaciju i provođenje izbora za članove Savjeta mjesne zajednice, a već na narednoj tački 16 je izglasan Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Komisije za organizaciju i provođenje izbora za članove Savjeta mjesne zajednice.

Prijedlog Rješenja o uspostavljanju Kolegija Gradskog vijeća Zavidovići je izglasan sa 22 glasa na posljednjoj 17. tački dnevnog reda.

Sjednica je završena u 21:15.u