Završena 16. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići

Danas je održana 16. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići, a koja je počela u 15 sati u Velikoj sali zgrade Grada Zavidovići.

Na početku sjednice je novi vijećnik Arnes Sinanović pročitao svečanu izjavu i položio zakletvu, a kao sljedeći kvalifikovani kandidat sa liste Nezavisne bosanskohercegovačke liste (NBL) na Lokalnim izborima 2020. Prethodno se gradski vijećnik Haris Mujanović odrekao mandata, pa ja isti dodijeljen narednom kandidatu na listi.

Na početku sjednice su prisustvovala 22 vijećnika. Na prijedlog Gradonačelnika Hašima Mujanovića, sa dnevnog reda su povučene tačke 5. i tačke 9, te bi se iste trebale naći na narednoj sjednici, a to su:

  • Prijedlog Odluke o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga i načina plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići sa Prijedlogom Cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići, sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi;
  • Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina za period od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine.

Na 1. tački dnevnog reda su bila Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.

Zahid Avdičević (GDS) je uputio pitanje u kontekstu nadležnosti i obaveza održavanja ceste i poštivanja propisa na regionalnom putu u naselju Rupin Do.

Šemsudin Skejić (SDP) je ukratko obrazložio inicijativu urbanističkog karaktera, a vezano za nadležnosti prostornog uređenja.

Samir Skejić (NiP) je podnio inicijativu za zaštitu kulturnog naslijeđa Zavidovića, te je uputio i pitanje komunalnom preduzeću vezano za divlje deponije otpada.

Igor Šimšić (SDP) je zatim uputio inicijativu za izradu programa uređenja građevinskog zemljišta.

Ferid Kaknjašević (SDP) je uputio vijećničku pitanje menadžmentu JKP Radnik, tražeći izmještanje kontejnera koje se nalaze u blizini tzv. zelene pijace, na alternativnu lokaciju, a zbog žalbi građana na nehigijenske uslove.

Asim Sinanović (SP/U) je zatražio odgovor na pitanje o planovima na sanaciji puta Vikovići-Mustajbašići-Brašljevine.

Fehim Tuzlić (SBiH) je zatražio odgovor po ranije podnesenoj inicijativi, a vezanoj za sanaciju kanalizacije pored puta u ulici Jusufa Polića Ribara.

Haris Hodžić (SDP) je zatražio informacije o isplati sredstava mjesnim zajednicama na transakcijske račune.

Hasib Huskić (SDA) je uputio pitanje nadležnoj službi, a o izvođenju radova na održavanju puteva tokom ljetnih odmora i boravka građana iz inostranstva.

Potom se glasalo po ranije predloženim inicijativama.

Inicijativa vijećnika Fehrić Šemse za formiranje Javnog komunalnog preduzeća „Grijanje” d.o.o. Zavidovići, koji bi djelovalo na području Grada Zavidovići, a čiji bi osnivač bilo Gradsko vijeće Zavidovići, po uzoru na JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići nije usvojena, 11 vijećnika je glasalo za usvajanje, jedan vijećnik je bio protiv, dok je 11 bilo uzdržano.

Inicijativa Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije BiH Zavidovići za donošenje odluke o promjeni načina izvještavanja rada inspekcija Grada Zavidovići je usvojena sa 18 glasova, dok je šest vijećnika bilo suzdržano.

Inicijativa vijećnika Ferida Kaknjaševića za nalaganje vlasnicima zatvorenih i napuštenih poslovnih prostora na terenu Grada Zavidovići da saniraju i dovedu ured predulaze i ulaze u istim je jednoglasno usvojena.

Inicijativa vijećnika Šemse Fehrića za dodjelu finansijskih sredstava u iznosu od 5.000,00 KM Tariku Mujkiću, učeniku 4. razreda Gimnazije „Rizah Odžečkić” Zavidovići, za ostvarene rezultate na BH olimpijadi fizičara u Sarajevu, koja je održana dana 13.05.2023. godine i kao finansijsku podršku za učešće na 53. međunarodnoj olimpijadi iz fizike, koja će se održati od 10. do 17. jula 2023. godine u Japanu nije dobila potrebnu većinu, a za usvajanje je glasalo 13 vijećnika.

Inicijativa vijećnika Armina Imanovića za hitno izglasavanje vanredne situacije po pitanju pasa lutalica – (znači da se pod hitno izglasa vandredno stanje da bi se moglo odraditi prikupljanje pasa) je povučena od strane predlagača, a nakon negativnog mišljenja Gradonačelnika.

Vijećnici su potom glasali o Inicijativi vijećnika Šemsudina Skejića za donošenje odluke o izradi REVIZIJE prostorno-planske dokumentacije i to sljedećih dokumenata:

  1. Plan parcelacije – lokalitet Gaj Zavidovići, Građevinska parcela P1 sastavljena od k.č.1258/7; 1263/3; 1259/1; 1254/7 i građevinska parcela P2 k.č.1257/3;
  2. Plan parcelacije lokalitet Gaj Zavidovići, Građevinska parcela P3, k.č. 1263/7; 1262/2 i građevinska parcela P4 k.č.1262/2 i 1262/5.

Inicijativa nije usvojena, osam je glasalo za, a ostali vijećnici su bili suzdržani.

Potom nije usvojena ni Inicijativa vijećnika Šemsudina Skejića za donošenje odluke o privremenom prekidu prodaje zemljišta u vlasništvu Grada u granicama obuhvata zone 1, zone 2, zone 3 i zone 4.

Na kraju,  usvojena je Inicijativa vijećnika Mirsada Bečića za obezbjeđivanje dodatnih sredstava, u iznosu od 20.000,00 KM iz Budžeta Grada Zavidovići za 2023. godinu, za finansiranje učešća Ženskog rukometnog kluba „Krivaja” Zavidovići na EHF European Cup 2023. godine, a 18 vijećnika je glasalo za usvajanje.

Na 2. tački dnevnog reda k znanju je primljena Informacija o Dokumentu okvirnog Budžeta Grada Zavidovići za period 2024-2026. godina.

Nakon toga je uslijedila 3. tačka dnevnog reda, Informacija o ostvarivanju prava branilačkih populacija Grada Zavidovići za period 2021-2022. godina, a koja je sa zaključnim razmatranjima usvojena jednoglasno sa 21 glasom.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju mjesnih zajednica u 2022. godini je bila tema 4. tačke dnevnog reda je usvojen poslije učešća predstavnika mjesnih zajednica.

Nakon izmjene dnevnog reda, 5. tačka današnje sjednice je bila Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Gradske izborne komisije Zavidovići, koja je također usvojena.

Na 6. tački je raspravljano o Izvještaj o realizaciji Programa rada Gradskog vijeća Zavidovići za period 01.01. – 30.06.2023. godine, a isti je usvojen sa 16 glasova.

Izvještaj o radu Komisija Gradskog vijeća Zavidovići za period 01.01. – 30.06.2023. godine je činio posljednju 7. tačku današnje sjednice, a isti je usvojen sa 20 glasova za i dva uzdržana.

Sjednica je zaključena u 18:55.