Završena 17. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići

Danas je održana 17. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići, a koja je počela u 14 sati u Velikoj sali zgrade Grada Zavidovići.

U uvodu sjednice bila je prisutno 20 vijećnika, a prvobitno planirani dnevni red od 10 tačaka je na prijedlog Gradonačelnika dopunjen sa dodatne tri.

Nakon usvajanja dnevnog reda, predsjedavajući Gradskog vijeća Admir Fojnica je zatražio desetominutnu pauzu za održavanje kolegija.

Nakon pauze, pristupilo se 1. tački dnevnog reda na kojoj su bila Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.

Vijećnik Hakija Osmić (SDA) je podnio pitanje o asfaltiranju puta na relaciji Brezik – Memići.

Vijećnik Armin Imamović (NBL) je uputio vijećničko pitanje o podjeli kanti za smeće građanima naseljenim u slivu rijeke Krivaje. On je također pitao da li se planira uvođenje autobuskih linija za učenika iz mjesta Brašljevine.

Ferid Kaknjašević (SDP) je zatražio da se na nekoj od narednih sjednica na dnevni red uvrsti informacija o klađenju i igara na sreću. On je također uputio vijećničko pitanje menadžmente JU “Dom zdravlja” Zavidovići na rad i funkcionisanje pojedinih službi.

Hamdo Džinić (SDP) je postavio pitanje o izgradnji i rekonstrukciji vodovoda u Vozući, te istakao problem kašnjenja s izgradnjom bazena za vodu.

Haris Hodžić (SDP) je podnio inicijativu za izgradnju pješačke staze pored hotela Kristal, u ulici “Hasana Kjafije Pruščaka”. On je također uputio pitanje o raspisavanju novih izbora za članove savjeta mjesnih zajednica, te odgovor na pitanje zašto nisu raspisani novi izbori obzirom da su istekli mandati trenutnim članovima.

Admir Mujkić (NiP) je zatražio odgovor na pitanje zašto se ne raspisuju poziv za sanaciju mjesnih domova, ističući da postoji interes kantonalnog nivoa vlasti za podršku tim aktivnostima. On je zatražio od Službe civilne zaštite izvještaj o sanaciji šteta nastalih uslijed prirodnih nepogoda od 2014. godine. Također, od nadležne službe je zatražio planove za legalizaciju javnih puteva, a na kojim nije proveden postupak uknjižbe.

Šemsudin Skejić (SDP) je podnio inicijativu za donošenje odluke o raspravljanju i usvajanju inicijativa gradskih vijećnika, ističući da su često inicijative razlog narušavanja međuljudskih odnosa i odnosa na relaciji Gradonačelnik – Gradsko vijeće. On je podnio pitanje o realizaciji Odluke izmjene i dopuna regulacionog plana Luka, usvojenog 2018. godine, a koja je u aprilu ove godine usvojena u formi nacrta.

Ramiz Latifović (SBB) je podnio također pitanje o održavanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica, te zatražio pojašnjenje da li trenutni članovi mogu obnašati navedene funkcije po isteku mandata do održavanja izbora.

Refik Ćatić (NBL) je zatražio odgovor na pitanje da li Centar za socijalni rad ima SOS telefon, a zbog sve učestalijeg nasilja u porodici i zločina psihološke naravi.

Admir Fojnica (NiP) je podnio konkurs za raspisivanje javnih konkursa za učenike osnovnih i srednjih škola, a u pisanju literarnih radova povodom obilježavanje važnih datuma lokalnih i državnih za literarne radove. (1. mart – Dan nezavisnosti BiH, 15. april – Dan Armije RBiH, 15. septembar – Dan Grada Zavidovići, 25. novembar – Dan državnosti BiH). On je također podnio inicijativu za izgradnju spomenika ubijenoj djeci Zavidovića tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Potom je gradonačelnik Hašim Mujanović dao usmene odgovore na određena pitanja gradskih vijećnika.

Prema njegovim navodima, uskoro počinje asfaltiranje spomenutog puta u Breziku. Kada je riječ o podjeli kanti za smeće, on ističe da JKP “Radnik” učestvuje u pozivu za nabavku kanti te da bi uskoro jedan dio stanovništva mogao dobiti kante.

Kada je riječ o uvođenje autobuske linija prema Brašljevinama, gradonačelnik je kazao da je u toku javni poziv za usklađivanje novog voznog reda prilagođenog učenicima. Na pitanju o izvođenju radova na završetku gradnje vodovoda u Vozući, Mujanović je saopštio da je izvođač počeo s radovima.

Potom se pristupilo glasanju po ranije podnesenim inicijativama.

Inicijativa vijećnika Šemsudina Skejića za korištenje mogućnosti koje daje Član 22. Zakona o prostornom uređenju i građenju Ze-do kantona u smislu poduzimanja aktivnosti za izradu planskih dokumenata i njihovo provođenje je odbijena, a sedam vijećnika je glasalo za usvajanje.

Inicijativa Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije BiH Zavidovići za donošenje Odluke o hitnoj izradi Programa uređenja građevinskog zemljišta je usvojena, a nakon pozitivnog mišljenja gradonačelnika.

Inicijativa Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije BiH Zavidovići za donošenje odluke o finansiranju infrastrukturnih projekata Udruženja HERC „Park prijateljstva Bajvati” – Zavidovići, a nakon negativnog mišljenja gradonačelnika, je usvojena. Za njeno usvajanje je glasalo 15 vijećnika, sedam je bilo suzdržanih.

Sa 15 glasova je usvojena i Inicijativa samostalnog vijećnika Šemse Fehrića za izradu dvije nove parkovske klupe i rekonstrukciju postojećih parkovskih klupa pored trotoara u ulici „Alije Izetbegovića”, na potezu od prodavnice obuće „Planika” pa do zgrade „Parnjača”.

Dugo je trajala diskusija po 2. tački dnevnog reda, a koju je činilo Razmatranje Zahtjeva bivših radnika PD „Krivaja-Mobel” d.o.o. Zavidovići – u stečaju o aktuelnoj problematici bivših radnika PD „Krivaja-Mobel” d.o.o. Zavidovići – u stečaju”.

Poslije obraćanja radnika, učešća gradskih vijećnika i gradonačelnika te jedne pauze, informacija je primljena k znanju, a prethodilo joj je usvajanje zaključka.

Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zavidovići za period 01.01. – 30.06.2023. godine – II kvartal, sa Izvještajem o utrošku tekuće budžetske rezerve je usvojen na 3. tački sa 17 glasova za, četiri protiv i dva suzdržana glasa.

Jednoglasno je zatim usvojen Nacrt Odluke o pečatu Grada Zavidovići na tački 4, a nakon ove tačke je nastupila jednosatna pauza.

Poslije pauze, očekivano, rasprava po 5. tački je trajala nekoliko sati, a riječ je bilo o Prijedlogu Odluke o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga i načina plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići sa Prijedlogom Cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići, sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi.

Nakon učešća predstavnika preduzeća, velikog broja gradskog vijećnika, gradonačelnika i nekoliko pauza, glasalo se po prijedlogu da izjašnjavanje po ovoj tački bude tajno, za što je glasalo 10 vijećnika, što nije bilo dovoljno.

U konačnici, za usvajanje novog cjenovnika je glasalo 10 vijećnika, 16 je bilo protiv, dok su dva vijećnika bila suzdržana, što nije bilo dovoljno za usvajanje prijedloga.

Na 6. tački raspravljalo se o Prijedlogu Odluke o dopuni Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići, ali isti nije dobio potrebnu većinu, 11 je glasalo za, devet je bilo protiv, a jedan vijećnik je bio suzdržan.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru je bio tema 7. tačke današnje sjednice, a isti prijedlog je usvojen, kao i zaključci po ovoj tački.

Na tački 8 je bio Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području Grada Zavidovići je usvojen jednoglasno, kao i zaključci po ovom prijedlogu.

Informacija u vezi obavještenja privrednog društva „Kobra” d.o.o. Zavidovići, stanje spisa medijacije i parničnog postupka je bila jedna od tri tačke s kojim je dopunjen dnevni red današnje sjednica, a o kojoj se raspravljalo na tački 9.

Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor na upražnjenu poziciju predsjednika i članova u Upravnom odboru Javne ustanove „Gradski dječiji vrtić” Zavidovići je usvojen na 10. tački jednoglasno sa 19 glasova prisutnih vijećnika.

Jednoglasno je usvojen i Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina za period od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine na 11. tački.

Izvještaj o realizaciji zaključaka Gradskog vijeća Zavidovići za period 01.01. – 30.06.2023. godine. je usvojen sa 18 glasova uz jedan uzdržan glas na tački 12.

Razmatranje lnicijative Jedinstvenog udruženja demobilisanih boraca ’92. – ’95. Zavidovići za donošenje Odluke o kriterijima, uslovima, načinu i postupku ostvarivanja prava na sufinansiranje troškova prijevoza učenika srednjih škola koji koriste javni prevoz je povučeno na posljednjoj tački na zahtjev udruženja’.

Sjednica je završena u 22:42.