Završena 18. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići

Danas je održana 18. sjednica Gradskog vijeće Zavidovići, a koja je počela u 17 sati u Velikoj sali zgrade Grada Zavidovići.

Na dnevnom redu su prvobitno trebale biti tri tačke, ali je na prijedlog predsjedavajućeg dnevni red dopunjen sa još četiri.

Na 1. tački dnevnog reda bila su Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.

Vijećnik Armin Imamović (NBL) je podnio inicijativu za zamjenu parcela, odnosno, trotoara i parcele u mjestu “Kolona”, kako bi se napravila deponija kabastog otpada.

Samostalni vijećnik Šemso Fehrić je podnio inicijativu za zamjenu rasvjetnih tijela na putu prema Gradskoj dvorani u ulici Nikole Tesle. Također, podnio je inicijativu da se u gradskom Budžetu za 2024. godinu planiraju sredstva za uređenje zelene površine iza autobuske stanice i KSC Zavidovići.

Šemsudin Skejić (SDP) je predložio inicijativu za donošenje hitne odluke o izmjeni urbanističkog plana grada Zavidovići.

Zatim se pristupilo glasanju po ranije podnesenim inicijativama.

Inicijativa Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za osnivanje Transfera za finansiranje aktivnosti kosidbe i prokresa lokalnih cesta na području Grada Zavidovići je usvojena sa 18 glasova vijećnika, jedan je bio protiv, dok je osam vijećnika bilo suzdržano.

Inicijativa samostalnog vijećnika Amera Avdičević za donošenje Odluke o sanaciji kolovoza na mostu kod TC „Bingo” u ulici „dr. Pinkasa Bandta” je povučena na zahtjev predlagača.

Inicijativa samostalnog vijećnika Samira Skejića za zakonito uređenje vlasničkih odnosa nad parkiranim mjestima ispred objekata zajedničkog stanovanja nije usvojena, 10 je glasalo za, 14 protiv, a tri vijećnika su bila suzdržana.

Inicijativa Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije za pristupanje postupku izmjene Odluke o bezbjednosti i organizaciji saobraćaja na cestama općine Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići”, broj: 10/2021) – sadržine člana – izmjena ulica sa jednosmjernim saobraćajem je bila naredna inicijativa, a ni ova inicijativa nije dobila potrebnu većinu za usvajanje.

Inicijativa vijećnika Demira Buljubašić za sanaciju podvožnjaka koji se nalazi u ulici “Viniški put” je podvučena na zahtjev predlagača, obzirom da je ista sanacija već realizovana.

Inicijativa vijećnika Demira Buljubašić za obilježavanje horizontalne signalizacije je također povučena od strane predlagača, dok je Inicijativa vijećnika Demira Buljubašić za uređenje puta u naseljenom mjestu Borovnica usvojena sa 22 glasa, dok je pet vijećnika bilo uzdržano.

Usvojena je i Inicijativa samostalnog vijećnika Šemse Fehrić za asfaltiranje svih prekopa i oštećenja asfaltne površine na lokalnom putu Zavidovići – Stavci – Brijeg – Gornji Kovači sa 18 glasova za njeno usvajanje.

Usvojena je i Inicijativa vijećnika Demira Buljubašić za postavku kanti za smeće na frekventnim lokacijama sa 22 glasa, dok je bilo i pet suzdržanih glasova.

Inicijativa samostalnog vijećnika Amera Avdičevića za hitno pokretanje pregovora gradske uprave sa svim azilima za pse na području ZE-DO kantona je usvojena zahvaljujući 19 glasova vijećnika, dok je osam vijećnika bilo uzdržano.

Inicijativa samostalnog vijećnika Šemse Fehrića za ugradnju senzora dan-noć na svako mjesno mjesto javne rasvjete na području Grada Zavidovići u cilju uštede energije nije usvojena, 13 vijećnika je bilo za, a 14 suzdržano.

Inicijativa vijećnika Šemsudina Skejića za donošenje Odluke o subvencioniranju troškova liječenja djece i mladih oboljelih od malignih bolesti (hemato-onkološki pacijenti) u iznosu od 1000 KM po pacijentu. Ista je usvojena sa 21 glasom.

Inicijativa Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine naslovljena na Stručnu službu Gradskog vijeća Zavidovići da zajedno sa nadležnim službama sačini i uvrsti na dnevni red na neku od narednih sjednica Informaciju u sektoru klađenja i igara na sreću je jednoglasno usvojena sa 27 glasova prisutnih vijećnika.

Inicijativa Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za donošenje odluke o izgradnji pješačke staze na šetalištu pored hotela Kristal u ulici Hasana Kjafije Pruščaka je usvojena.

U konačnici, usvojena je i Inicijativa samostalnog vijećnika Admira Fojnice za raspisivanje Javnog konkursa za učenike osnovnih i srednjih škola u obilježavanju značajnih datuma za državu i lokalnu zajednicu u pisanju literarnih radova.

Potom se pristupilo 2. tački dnevnog reda, a što je bio Zahtjev za preispitivanje Zaključka o odbijanju Prijedloga Odluke o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići sa Prijedlogom Cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići, broj: 01 -11 -1338 -AP-18 od 25.09.2023. godine.

U uvodu su se obratili pomoćnik gradonačelnika Izet Bašić, te i sam gradonačelnik Hašim Mujanović. Nakon kreće diskusije vijećnika, zaključak je usvojen sa 15 glasova, devet vijećnika je glasalo protiv, dok su četiri bila uzdržana.

Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor na upražnjenu poziciju predsjednika i članova u Upravnom odboru Javne ustanove „Javna biblioteka” Zavidovići je usvojen na tački 3, nakon čega je nastupila desetominutna pauza.

Nakon pauze glasalo se o četiri inicijative kojima je dopunjen dnevni red današnje sjednice, a niti jedna od njih nije prihvaćena.

Na tački 4. je bila Inicijativa Udruženja građana „Jedinstveno udruženje demobilisanih boraca ’92-’95.” Zavidovići za donošenje Odluke o utvrđivaniu uvjeta, načina, kriterija, postupka i finansiranja projekata i rada boračkih/branilačkih udruženja iz Budžeta Grada Zavidovići, broj: 2-6/2023-UO-S-4 od 12.06.2023. godine. Inicijativa nije dobila potrebnu većinu, obzirom da su četiri vijećnika glasala za, 11 protiv, a osam je bilo uzdržano.

Tačku 5 je činila Inicijativa Udruženja građana „Jedinstveno udruženje demobilisanih boraca ’92-’95.” za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama člana 4 stav 5 i 6, člana 11, člana 12 stav 1 tačke i), člana 14 stav 2 i člana 18 Odluke o pravima demobiliziranih branilaca Grada Zavidovići i članova njihovih porodica broj: 01-11-1580/22-AP-16 od: 31.10.2022. godine (Službeni glasnik Grada Zavidovići br: 6/22). Za usvajanje ove inicijative bila su tri vijećnika, 13 protiv, te osam uzdržana, čime je ista odbijena.

Na 6. tački nije usvojena Inicijativa Udruženja građana „Jedinstveno udruženje demobilisanih boraca ’92-’95.” Zavidovići za donošenje Odluke o utvrđivanju, određivanju i finansiranju značajnih datuma, događaja i ličnosti Grada Zavidovići, broj: 4/2023-U-OS-4 od 18.04.2023. godine. Za usvajanje ove inicijative bilo je osam vijećnika, 16 je glasalo protiv, a četiri vijećnika su bila suzdržana.

Na posljednjoj 7. tački također je odbijena Inicijativa Udruženja građana „Jedinstveno udruženje demobilisanih boraca ’92-’95.” Zavidovići za donošenje Odluke o načinu, uslovima, kriterijima i postupku finansiranja skloništa i higijenskih servisa napuštenih i izgubljenih životinja pasa lutalica i drugih na teritoriji/području Grada Zavidovići, broj: 8/2023-UO-S-8 od 19.06.2023. godine. Devet vijećnika je bilo za njeno usvajanja, 13 je bilo protiv, dok su tri vijećnika bila uzdržana pri glasanju.

Sjednica je zaključena u 18:43 sati.