Završena 19. sjednica Gradskog vijeće Zavidovići

Danas je u Velikoj sali zgrade Grada Zavidovići održana 19. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići, a na kojoj se raspravljalo o rebalansu budžeta za tekuću, kao i nacrtu za narednu godinu. Osim navedenog, na dnevnom redu je ponovo biti prijedlog novog cjenovnika komunalnih usluga.

Na 1. tački su bila Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori. Fehim Tuzlić (SBiH) je podnio inicijativu da se s tržišta u području grada povuku svi proizvodi izraelskog porijekla.

Ajdin Polić (A-SDA) je uputio pitanje nadležnoj službi o ranije podnesenim inicijativama, odnosno, kada će se iste naći na dnevnom redu. On je također uputio inicijative za zaštitu kamenih kugli, zatim ugradnju elektronskog ormara na gradskom parkingu, te inicijativu za osnivanje transfera za implementaciju projekta strategije omladinske politike u budžetu za narednu godinu.

Hasib Huskić (SDA) je uputio inicijativu za usvajanje deklaraciju za osudu nasilja u Gazi. On je podnio inicijativu i za nabavku kvalitetnog razglasa za potrebe JU “Kulturno-sportski centar” Zavidovići.

Samir Skejić (NiP) je uputio više pitanje. Prvo se odnosi na apotekarske djelatnosti, odnosno, izvještaja o njihovim radovima, te njihovim maržama. On je uputio još nekoliko pitanja, a izzmeđu ostalog zatražio je i informacije o broju udruženja koja se bave humanitarnim radom.

Ferid Kaknjašević (SDP) je uputio inicijativu uključivanje privatnog sektora u pružanje zdravstvenih usluga zbog deficitarnih kapaciteta, a na principu javno-privatnog partnerstva. On je također uputio inicijativu prema Domu zdravlju za formiranje mobilnog palijativnog tima, kao i inicijativu za izgradnju garaža.

Hakija Osmić (SDA) je postavio pitanje u kontekstu ranije upućene inicijative za farbanje stubova javne rasvjete, odnosno, kada će odlučivati i istoj.

Mirsad Bećić (PDA) je uputio pitanje vezano za sticanje građevinske dozvole objekata koje se grade uz put Žepče – Zavidovići – Banovići, a zbog prekategorizacije pomenutog puta iz regionalnog u magistralnu cestu.

Hakija Bošnjaković (SDA) je zatražio izvještaj o iznosu i utrošku sredstava po koncesijama u toku protekle godine.

Admir Fojnica (NiP) je podnio pitanje o planiranoj dinamici radova u pogledu rekonstrukciju odvoda za oborinske vode u ulici Zlatnih ljiljana.

Po određenim pitanja odmah je gradonačelnik Hašim Mujanović dao usmene odgovore.

Prijedlog Odluke o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga i načina plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići sa Prijedlogom Cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići je bio na 2. tački dnevnog reda.

Po ovoj tački se niko od gradskih vijećnika nije javio za učešće u raspravi. Za usvajanje iste tačke je glasalo 11 vijećnika, 10 je bilo protiv, a sedam vijećnika je bilo uzdržano, što nije bilo dovoljno za usvajanje prijedloga.

Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Grada Zavidovići za 2023. godinu je bio na 3. tački dnevnog reda. Nakon jednosatne rasprave, učešća nekoliko vijećnika i predstavnika gradske uprave, nastupila je pauza, a u kojoj je prethodio incident prilikom kojeg je vijećnik Armin Imamović (NBL) uputio neprimjerene uvrede ostalim vijećnicima te odlučio napustiti sjednicu.

Nakon pauze, Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Grada Zavidovići za 2023. godinu je usvojen sa 16 glasova za usvajanje, a 11 vijećnika je bilo uzdržano.

Na narednoj 4. tački je usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zavidovići za 2023. godinu sa 19 glasova za, šest protiv i dva suzdržana

Na 5. i 6. tački su bili Nacrt Budžeta Grada Zavidovići za 2024. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zavidovići za 2024. godinu. Nacrt Budžeta je sa 24 glasa za te jednim glasom protiv usvojen i isti se upućuje na javnu raspravu, kao i odluka o izvršavanju.

Nacrt Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2024. godinu je bio tema 7. tačke dnevnog reda današnje sjednice, a isti nije dobio potrebnu većinu.

Na tački 8. bio je Prijedlog Statuta Grada Zavidovići sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi, a isti je povučen na prijedlog Komisije za statut i propise.

Jednoglasno je na 9. tački usvojen Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava sa pozicije kapitalnih izdataka “Nabavka objekata vodovoda i kanalizacije – opći fond”, “Kapitalni izdaci – rekonstrukcija cesta i mostova – podrška kapitalnim projektima koji se finansiraju iz drugih izvora” i “Kapitalni izdaci za rekonstrukciju i investicijsko održavanje – iz općeg fonda” iz Budžeta Grada Zavidovići za 2023. godinu.

Na 10. tački kao i posljednjoj 11. tački jednoglasno su usvojeni Prijedlog Odluke o usvajanju Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena (Sustainable Energy and Action Plan – SECAP) Grada Zavidovići za period do 2030. godine i Akcioni plan za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena (Sustainable Energy and Action Plan -SECAP) Grada Zavidovići za period do 2030. godine, kao i Prijedlog Odluke o visini naknade za korištenje stubova javne rasvjete za postavljanje kablova je jednoglasno usvojen na posljednjoj 11. tački dnevnog reda.

Sjednica je završena u 19 sati.