Završena četvrta sjednica Općinskog vijeća Zavidovići

Poslije nešto više od 12 sati, a ukljućujući brojne pauze, četvrta sjednica Općinskog vijeća Zavidovići je završena večeras. 

Sjednica je počela jutros u 10 sati, a bez prethodne najave, te za razliku od prethodnih sjednica ovog puta nije bilo prijenosa uživo putem video linka i Smart Televizije. Sjednicu je bilo moguće pratiti samo u audio formi putem Radija 1503 Zavidovići.

Na 1. tački dnevnog reda kao i uvijek su bila vijećnička pitanja, inicijative i odgovori. Učešće je uzelo nekoliko vijećnika, a između ostalih vijećnik SDP-a Haris Hodžić je podnio inicijativu za izgradnju javnog WC-a, dok je Ajdin Polić iz A-SDA podnio inicijativu za izradu standardizovanog oblika izvještaja o radu, a koji će dominirati u tačkama dnevnog reda koje slijede.

Na 2. tački je bio Prijedlog Rezolucije o izgradnji autoceste Koridor 5C i brze ceste Žepče – Tuzla, a koji je dobio podršku Općinskog vijeća.

Dosta iscrpna je bila 3. tačka na kojoj je bio Izvještaj Skupštine JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići, o radu i finansijskom poslovanju JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići za 2020. godinu.

Izvjestioci po ovoj tački su bili Izet Bašić, pomoćnik načelnika, Suad Omerašević, predsjednik Skupštine JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići, Amer Halilović, direktor JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići i Zeaz Begović, predsjednik Nadzornog odbora JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići.

Poslije duge rasprave i učešća velikog broja vijećnika izvještaj je dobio potrebnu većinu s 20 glasova za.

Rasprava i po 4. tački je potrajala dugo. Tema je bila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju lokalne razvojne agencije RAZ d.o.o. Zavidovići i Nadzornog odbora RAZ d.o.o. Zavidovići za 2020. godinu. Izvjestioci su bili Džeraldina Miličević, pomoćnica načelnika, Aldin Šušić, direktor RAZ d.o.o. Zavidovići i Rasim Mušić, predsjednik Nadzornog odbora RAZ d.o.o. Zavidovići.

I ovaj izvještaj je dobio 15 glasova podrške što je bilo dovoljno da bude usvojen.

Na 5. tački je bio Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Centar za kulturu“ Zavidovići sa Izvještajem o radu Upravnog odbora za 2020. godinu, a koji je dobio jednoglasnu podršku vijećnika.

Poslije jednosatne pauze pristupilo se raspravi o 6. tački dnevnog reda, a koja je također dobila podršku vijeća, a to je bio Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Zavidovići sa Izvještajem o radu Upravnog odbora za 2020. godinu.

Na 7. tački je bio Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Dom zdravlja“ Zavidovići sa Izvještajem o radu Upravnog odbora za 2020. godinu. Po ovoj tački se raspravljalo više od jednog sata, a poslije snažnih kritika i žustrih rasprava izvještaj je ipak podržan s 24 glasa vijećnika.

Za Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići sa Izvještajem o radu upravnog odbora za 2020. godinu su glasala 24 vijećnika na 8. tački, dok je 25 vijećnika glasalo na 9. tački za usvajanje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Javna biblioteka“ Zavidovići sa Izvještajem o radu Upravnog odbora za 2020. godinu, a čemu je prethodilo usvajanje zaključka kojim se Općinski načelnik zadužuje da rebalansom Budžeta za 2021. godinu osigura 6.000 KM za ovu ustanovu.

Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za period 01.01.-31.12.2020. godine (IV kvartal) sa Izvještajem o utrošku tekuće budžetske rezerve je bio na 10. tački, a isti je dobio 19 glasova vijećnika.

Usvojeni su i prijedlozi odluka o načinu i uslovima javne prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Zavidovići označene sa k.č. 1262/2 k.o. Zavidovići i sa k.č. 1702/4 k.o. Zavidovići, a koje su činile tačku 10 i tačku 11 dnevnog reda.

Rasprava na tački 13 je potrajala također dosta dugo, a na kraju je usvojen Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovnu djelatnost mjesnih zajednica u 2021. godini s 19 glasova općinskih vijećnika.

Inicijativa Kluba vijećnika SDP-a za izradu Registra vijećničkih pitanja i inicijativa je bila na 14. tački dnevnog reda, zaključak kojim bi se zadužio Općinski načelnik da angažuje nadležne službe za implementaciju ove inicijative nije dobio potrebnu većinu. Za ovaj zaključak je glasalo 14 vijećnika, a 13 je bilo suzdržanih.

Inicijativa vijećnika Ferida Kaknjaševića da se preko Kantonalne direkcije za ceste označi pješački prijelaz na pripadajućim znakovima u ulici „Zlatnih ljiljana“ na rijeci Gostović kod pekare „Braća Suljić“ i poljoprivredne apoteke „Bašić“ Zavidovići je usvojena od strane Općinskog vijeća na tački 15.

Na tački 16. je bila Inicijativa Kluba vijećnika SDP-a za osnivanje Transfera za mlade za podršku Startup poslovnih ideja mladih, 11 vijećnika je bilo za, a suzdržanih 16 čime ova inicijativa nije dobila potrebnu većinu.

Na posljednjoj 17. tački je bila Inicijativa vijećnika Šemse Fehrića za pokretanje procedure za izradu projektne dokumentacije, te pribavljanje urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole za Dječije igralište u Stavcima (na k.č. 1459 i k.č. 1460 k.o. Činovići), kao i obezbjeđenje priključaka na gradski vodovod i elektrodistributivnu mrežu, a što je na zahtjev predlagača vraćeno na doradu.

Sjednica Općinskog vijeća je završena u 22:13. Naredna peta sjednica je zakazana za ponedjeljak, 31. maj.