Završena sedma radna sjednica Općinskog vijeća Zavidovići

Poslije više od sedam sati trajanja, te brojnih diskusija, večeras je završena sedma radna sjednica Općinskog vijeća Zavidovići.

Sjednica je održana u Konferencijskoj sali JU „Centar za kulturu“ s početkom u 14:30.

Na samom startu sjednice, Općinski načelnik Hašim Mujanović je s dnevnog reda povukao tačke koje su planirane kao 7. i 8. tačka dnevnog reda, a to je bio Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići, odnosno, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići.

Na 1. tački dnevnog reda bila su vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.

Vijećnik Demir Buljubašić (A-SDA) je postavio pitanja, a koja se tiče stanja na magistralnom putu M465 u Ulici Zlatnih ljiljana (preko puta tržnog centra Mepromex), odnosno, problema nedostatka poklopaca na šahtama. Njegovo pitanje se tiče nadležnosti, te da li je odgovorna osoba upoznata s tim problemom. Njegovo drugo pitanje se tiče regionalnog puta R466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri, odnosno, mosta prema naseljenom mjestu Kučice, te da li je u planu rekonstrukcija navedenog mosta.

Admir Fojnica je podnio inicijativu koja se tiče izmjene Poslovnika o radu Općinskog vijeća, a prema kojoj bi samostalni vijećnici mogli formirati klub ili se priključiti postojećem.

Vijećnik Fehim Tuzlić (SBiH) je podnio incijativu o saniranju ulice Jusufa Polića Ribara, nastalih uslijed oborinskih voda i drugih faktora, a gdje bi između ostalog bile postavljene i odvodne cijeve koje bi smanjile oštećenje kolovozne površine.

Haris Hodžić (SDP) je podnio inicijativu o izmjeni odluke o načinu raspodjela korištenja finansijskih sredstava prikupljenih od koncesija, prema kojoj bi 50 posto od prikupljenih sredstava bilo uloženo u mjesnu zajednicu na čijoj teritoriji je odobrena koncesija, a preostalih 50 posto na bazi slobodnog ulaganja na teritoriji cijele općine. Prema njegovoj inicijativi, navedena sredstva bi trebala biti utrošena do kraja godine u kojoj su prikupljena ili najkasnije do 30. aprila naredne godine. On je postavio također pitanje prema kojem je tražio odgovor na u kojoj proceduri i da li je planirana sanacija u 2021. godini puta Rudače – Junuzovići

Šemsudin Skejić (SDP) je predložio inicijativu koja se tiče niza aktivnosti na poboljšanju užeg jezgra grada, povećanja zelenih površina, akcije čišćenja, postavljanje novih korpa za smeće, cvijeća po mostovima, putokaza i drugih aktivnosti.

Adi Mahovac (SDP) je zatražio odgovor na pitanje koliko je pravnih lica registrovano kao društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o) od 2016. godine do danas na prostoru općine Zavidoviće, uz podatak o broju zaposlenih.

Refik Ćatić (NBL) je opet kritikovao vijećnike na dužinu obraćanja i usmeno podnošenje i rasprave o inicijativama, te najavio incijativu o promjenu poslovnika o radu koji se odnosi na inicijative vijećnika, a da se isti rješavaju u formi. Također, zatražio je povlačenje s dnevnog reda zadnje tačke.

Zahid Avdičević (GDS) je predložio određene izmjene na parking mjestima za osobe s invaliditetom kod Gradske džamije u Zavidovićima, a kako bi se omogućilo lakše kretanje osobama u kolicima.

Na. 2 tački dnevnog reda je bila Informacija o aktuelnoj problematici bivših radnika PD Krivaja-Mobel d.o.o. Zavidovići – u stečaju sa Izvještajem o podnesku radnika PD Krivaja-Mobel d.o.o. Zavidovići Službe za upravu geodetakih imovinsko pravnih poslova i urbanizma.

Općinski načelnik Hašim Mujanović se prvobitno obratio prisutnima povodom tačke, a potom se i Ramiz Mujić kao predstavnik radnika obratio Općinskom vijeću zatraživši osnivanje komisije za ispitivanje odluka općinskih službi vezano za uknjižavanje imovine, te najavio tužbu protiv jednog od pomoćnika Općinskog načelnika. On je zatražio od općinskih vijećnika da ostave po strani sve stranačke pripadnosti i razlike, te da iznađu način kako pomoći radnicima nekadašnjeg industrijskog giganta.

Više vijećnika je uzelo učešće u raspravi po ovoj tački. Zaključak o formiranju komisije poslije iscrpene rasprave je podržan s 26 glasova vijećnika.

Na 4. tački je bio Nacrt Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, pasa i domaćih mačaka, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području općine Zavidovići, a o čemu je jednoglasno donesen zaključak o organizovanju javne rasprave.

Na 5. tački je bio Nacrt Odluke o izmjenama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidovići, a koji se tiče ukidanja pojedinih komisija. Vijeće nije usvojilo zaključak na osnovu kojeg bi bila održana javna rasprava po pomenutoj tački.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići na tački 6. je usvojen od strane općinskih vijećnika.

Obzirom na ranije povučene dvije tačke dnevnog reda, Prijedlog Odluke o načinu i uslovima javne prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Zavidovići označene sa k.č. 1075/2 zv. „Novo naselje“ pov. 2250 m², upisana u P.L. k.o. Zavidovići, postao je 7. tačka. Diskusija po ovoj tački je potrajalo dugo, obzirom da je nekoliko vijećnika smatralo da je cijena od 100 KM po 1 m² nedovoljna, no prijedlog da se ova tačka vrati na doradu nije usvojen. Na kraju ni Prijedlog Odluke nije dobio potrebnu većinu.

Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Zavidovići za period 1.1. – 30.6.2021. godine, a na 8. tački dnevnog reda, poslije još jedne iscrpljujuće rasprave je usvojen sa 16 glasova za i protiv sedam usvojen.

Izvještaj o radu Komisija Općinskog vijeća Zavidovići za period 1.1. – 30.6.2021. godine, na 9. tački, je podržalo 17 vijećnika, a protiv su bila četiri vijećnika.

Na 10. tački je bio Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina za period 1.1.2021. – 30. 6. 2021. godine, a prijedlog zaključka vijećnika Harisa Hodžića da se potrebe ove komisije radnim danima osigura službeno vozilo je jednoglasno usvojen, obzirom da su dosad građani morali osigurati uslove (prijevoz) za izlazak komisije.

Inicijativa vijećnika Ajdina Polića za „izradu standardizovanog izvještaja o radu i finansijskom poslovanju za javne ustanove“ je jednoglasno usvojen na tački 11.

Inicijativa Kluba vijećnika SDP-a za uspostavu (obnovu ili izgradnju) javnog WC-a je bila 12. tačka dnevnog reda nije dobila potrebnu većinu. Devet vijećnika je bilo suzdržano, a 10 je glasalo za ovu inicijativu.

Inicijativa Kluba vijećnika SDP-a za donošenje odluke o dodjeli upražnjene prostorije u sastavu zgrade zvana „Sloga“ u ulici Abdulvehaba Ilhamije b.b., Udruženju roditelja djece sa poteškoćama u razvoju „Mala sirena“ je tema 13. tačke dnevnog reda, a ista je usvojena sa 16 glasova za.

Inicijativa Kluba vijećnika SDP-a za donošenje Odluke za utvrđivanje okvirnih vremenskih termina održavanja sjednica Općinskog vijeća Zavidovići, na 14. tački, nije usvojen.

Inicijativa Kluba vijećnika SDP-a za donošenje Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju i rekonstrukciju lokalne putne komunikacije u naselju u MZ Vozuća činila je tačku 15,

Inicijativa Kluba vijećnika SDP BiH za donošenje odluke o oslobađanju plaćanja naknada za ljetne bašte vlasnika ugostiteljskih objekata na području općine Zavidovići za 6 mjeseci 2021. godine, pri 16. tački dnevnog reda, dobila je podršku osam glasova podrške, te je devet vijećnika bilo suzdržano, što nije bilo dovoljno da bi ista bila usvojena. Veliki broj vijećnika je bio odsutan prilikom glasanja za ovu tačku.

Inicijativa vijećnika Refika Ćatića za zatezanje i nasipanje puta „Potklečko groblje – Ibrina voda“, koja je trebala biti 17. tačka dnevnog reda, povučena je na zahtjev predlagača.

Sedma sjednica Općinskog vijeća Zavidovići završena je u 22:10.